Oddělení vykonává činnosti v rámci samostatné působnosti kraje, konkrétně v oblasti dopravní politiky a koncepce rozvoje dopravní infrastruktury kraje. Spolupracuje se sousedními kraji, zejména s hlavním městem Prahou. Spolupracuje s ministerstvy, státními organizacemi, příspěvkovými organizacemi kraje na tvorbě koncepce rozvoje a přípravě projektů pro oblast dopravní infrastruktury. Připravuje podklady pro plánování finančních zdrojů na přípravu a realizaci staveb dopravní infrastruktury. Vydává stanoviska k investičním projektům dopravní infrastruktury a koordinuje jejich přípravu a realizaci. Vyřizuje požadavky a stížnosti orgánů samosprávy a občanů kraje.

Oblasti působnosti:

Cyklistická

 • zajišťuje tvorbu a naplňování Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017 - 2023
 • administruje Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cyklistické infrastruktury
 • spolupracuje s KSÚS, na přípravě a realizaci projektů cyklostezek a cyklotras spolupracuje s cyklokoordinátory z dalších krajů a se Středočeskou centrálou cestovního ruchu ve věci rozvoje cyklistické infrastruktury a propagace cyklistiky
 • vede evidenci stávající a plánované cyklistické infrastruktury na území Středočeského kraje
 • vydává stanoviska o souladu investičních projektů v oblasti cyklistické infrastruktury s koncepcí rozvoje

Silniční

 • spolupracuje s IDSK a KSÚS, středočeskými obcemi a hlavním městem Prahou na tvorbě a realizaci koncepce rozvoje sítě záchytných parkovišť P+R a B+R
 • koordinuje projekty týkající se zřízení vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy
 • spolupracuje s KSÚS a oddělením pozemních komunikací na tvorbě koncepce rozvoje a přípravě realizace silniční sítě

Drážní

 • spolupracuje se Správou železnic, s. o. a Ministerstvem dopravy ČR na tvorbě koncepce rozvoje a přípravě realizace projektů železniční sítě
 • vydává stanoviska k investičním projektům železničních tratí
 • zajišťuje koordinaci spolupráce s Integrovanou dopravou Středočeského kraje, p. o. (IDSK) na tvorbě koncepce rozvoje sítě drážní dopravy pro veřejnou dopravu
 • spolupracuje s hlavním městem Prahou a Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a.s. na tvorbě koncepce rozvoje a přípravě realizace projektů tramvajové sítě
 • spolupracuje s IDSK, Krajskou správou a údržbou silnic, p. o. (KSÚS) a oddělením pozemních komunikací na tvorbě koncepce rozvoje a přípravě realizace tramvajové sítě

Vodní

 • spolupracuje s Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím vodních cest, Povodím Labe, Povodím Vltavy a obcemi na tvorbě koncepce rozvoje a přípravě realizace projektů infrastruktury pro vodní dopravu a jejich provázání s pozemní infrastrukturou
 • spolupracuje se Středočeskou centrálou cestovního ruchu na rozvoji rekreační plavby vydává stanoviska k investičním projektům v oblasti infrastruktury vodní dopravy
 • spolupracuje s Odborem regionálního rozvoje na dotačních projektech v oblasti vodní infrastruktury

Letecká

 • zajišťuje koordinaci spolupráce s letišti na tvorbě koncepce rozvoje letišť ve Středočeském kraji a spolupracuje na projektech rozvoje letišť na území hlavního města Prahy s vlivem na Středočeský kraj
 • zajišťuje koordinaci spolupráce s Leteckou amatérskou asociací a Úřadem pro civilní letectví na projektech rozvoje letišť

Projekty a dotační programy, na kterých se oddělení podílí:

 • Plán udržitelné mobility Prahy a okolí - SUMP
 • Regionální stálá konference Středočeského kraje - RSK
 • Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - PRK
 • Program zlepšování kvality ovzduší - PZKO
 • Spolupráce s ministerstvy při tvorbě dotačních programů na projekty dopravní infrastruktury (např.: ITI, IROP, OPD a další)