Oddělení vykonává činnosti v rámci přenesené působnosti kraje, podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu:

 • a) plní funkci dopravního úřadu na úseku veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní,
 • b) vydává ve správním řízení rozhodnutí o udělení, změně nebo odejmutí licencí na provoz veřejné a zvláštní linkové osobní dopravy a rozhodnutí o udělení licencí na provoz náhradní autobusové dopravy za dočasně přerušenou drážní dopravu,
 • c) schvaluje ve správním řízení jízdní řády veřejné linkové osobní dopravy,
 • d) předkládá žádosti o udělení licence ke stanovisku dotčeným dopravním úřadům,
 • e) vydává stanoviska k žádostem o udělení licence dotčeným úřadům,
 • f) předkládá žádosti o vyjádření k licenci dopravním nebo silničním správním úřadům, obcím, právnickým osobám založeným pro plnění úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, vlastníkům nebo správcům pozemních komunikací,
 • g) spolupracuje s Dopravními inspektoráty Policie ČR v rámci výkonu státního odborného dozoru na silnicích,
 • h) provádí státní odborný dozor a při porušení tohoto zákona vede správní řízení o pokutě, vydává rozhodnutí o uložení pokuty za porušování zákona o silniční dopravě,
 • i) vede evidenci platných linek veřejné linkové dopravy a zastávek na území kraje,
 • j) schvaluje podklady a zadává data pro agendu CIS JŘ na internetu,
 • k) vydává rozhodnutí v odvolacím řízení proti rozhodnutí obcí s rozšířenou působností ve věcech MHD a taxislužby.

V rámci přenesené působnosti poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím.