Oddělení občanských agend je odvolacím a kontrolním orgánem ve věcech:

  • matrik
  • evidence obyvatel
  • občanských průkazů
  • cestovních dokladů
  • vidimace a legalizace 

dále vyřizuje záležitosti týkající se státního občanství České republiky osob s trvalým, popřípadě posledním trvalým, pobytem ve správním obvodu Středočeského kraje, ověřuje matriční doklady vydané matričním úřadem zařazeným do správního obvodu Středočeského kraje pro použití v zahraničí (bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí).

Obce zde žádají o vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv na úseku evidence obyvatel.

MATRIKA

Krajský úřad Středočeského kraje na základě žádosti provádí ověřování matričních dokladů (rodného, oddacího a úmrtního listu) a dále vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do partnerství. Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 (jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí, vydaných matričními úřady a úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do správního obvodu krajského úřadu).

S účinností od 01.09.2021 krajské úřady a obce s rozšířenou působností, které provádějí mezistupňové ověření dokladů podle ustanovení § 28 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vybírají správní poplatek, a to podle položky 5 písm. d) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100,- Kč.

Postup pro ověření listin (legalizace) dokladů pro použití v cizině - bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR