Zásady územního rozvoje Středočeského kraje

Zásady územního rozvoje (ZÚR) stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití. Mohou vymezit plochu nebo koridor a stanovit jejich využití, jehož potřebu a plošné nároky je nutno prověřit („územní rezerva"). V nadmístních souvislostech území kraje dále zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí.

Platnost 26.04.2024 nabyla účinnosti 8. aktualizace ZÚR
Odkaz ZDE
Garant oddělení územního plánování

 

Regionální surovinová politika Středočeského kraje

V květnu 2021 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo záměr pořízení strategického regionálně rozvojového dokumentu - Regionální surovinové politiky Středočeského kraje. Tento dokument má spolu s územním plánováním připravit podmínky pro využití surovinových zdrojů nezbytných např. v oblasti tolik potřebné výstavby a oprav liniových dopravních staveb, kde je již nyní pociťován velký nedostatek nezbytného přírodního drceného a těženého kameniva. 

Platnost v přípravě
Odkaz ZDE
Garant oddělení regionálního rozvoje

 

Regionální akční plán Středočeského kraje pro období 2021-2027

RAP Středočeského kraje je vytvářen ve spolupráci územních partnerů sdružených pod hlavičkou Regionální stálé konference pro území Středočeského kraje (dále jen „RSK SČK“) na základě shody v území, participace na definování systémového řešení a stanovení priorit ve vybraných tématech. Optimalizuje přípravu projektových žádostí ve vybraných tématech, sladění nabídky alokace s poptávkou a s tím souvisejících kapacit hodnotitelů, podporuje přípravu projektů, kde absorpční kapacita není a bude tak přispívat k omezení výrazných finančních převisů v tématech, kde absorpční kapacita a potřeby v území výrazně překračují alokace operačního programu. RAP umožní připravit časově náročné významné projekty s regionálními i nadregionálními dopady.

Platnost 2021-2027
Odkaz ZDE
Garant oddělení regionálního rozvoje