Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na období 2023-2025

Tento strategický dokument byl vytvořen ve spolupráci s relevantními subjekty (ostatními odděleními Odboru sociálních věcí SK, obcemi, poskytovateli sociálních služeb, zástupci uživatelů, místními akčními skupinami atd.), se zohledněním záměrů sociální politiky na národní i evropské úrovni a v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Platnost 2023-2025
Odkaz ZDE
Garant oddělení koncepce a metodiky sociálních služeb

 

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje 2023-2025

Cílem plánu je specifikovat konkrétní opatření v oblasti podpory osob se zdravotním postižením na území Středočeského kraje. Jeho posláním je zavedení koordinovaného přístupu k problematice vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na území SK v definovaných oblastech a konkrétními aktivitami. Dále zohledňovat potřeby osob se zdravotním postižením, jakožto citlivé skupiny občanů, které jsou díky svému zdravotnímu hendikepu specifickým způsobem znevýhodněny a potřebují konkrétní, cílenou podporu v nejrůznějších oblastech každodenního života.

Platnost 2023-2025
Odkaz ZDE
Garant Odbor sociálních věcí

 

Program podpory rodinné politiky Středočeského kraje 2024-2026

Cílem schváleného koncepčního dokumentu je specifikovat konkrétní opatření v oblasti podpory rodinné politiky na území Středočeského kraje a jeho posláním je zavedení koordinovaného přístupu k problematice podpory rodinné politiky na území Středočeského kraje konkrétními aktivitami v definovaných oblastech.

Platnost 2024-2026
Odkaz ZDE
Garant Odbor sociálních věcí

 

Strategie romské integrace Středočeského kraje 2022-2026

Cílem strategie je vytvořit strategický rámec pro opatření, která povedou ke zlepšení situace romské menšiny na území Středočeského kraje a zvrátí tak negativní trendy ve vývoji sociálního vyloučení Romů. Opatření jsou definována ve stěžejních oblastech vzdělávání, zaměstnanost, bydlení a zdraví. Cílem strategie je tak systematická, kontinuální a přiměřená podpora pozitivního rozvoje romské menšiny, a to jak jednotlivců, tak rodin žijících v sociálně vyloučených lokalitách.

Platnost 2022-2026
Odkaz ZDE
Garant oddělení sociální práce a registrace