Info

WEBOVÝ OBSAH - ZOBRAZENÍ

Krajský úřad Středočeského kraje zpracovává poznatky ze své činnosti a některé výsledky zvěřejňuje v níže uvedených položkách. Dále lze doporučit webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které vydává stanoviska a metodiky, a organizační složku ministerstva Ústav územního rozvoje.

V případě problému s načtením příloh v novém okně, proveďte akci "Aktualizace stránky - F5".

Dotazy - umisťování a povolování staveb

Dotaz: Je podle § 17 zákona č. 13/1997 S., veřejně prospěšnou stavbou také silnice II. a III. třídy a zároveň, že není podmínkou, aby byla jako veřejně prospěšná zakotvena v územně plánovací dokumentaci.

Odpověď:   § 17 zákona o pozemních komunikacích se vztahuje na všechny dálnice (I. a II. třídy), všechny silnice (I., II. a III. třídy) a místní komunikace I. třídy. K tomu je možné doložit výtah z důvodové zprávy ke změnovému zákonu zákona 13/1997.

Důvodová zpráva k zákonu č. 268/2015 Sb.:

S ohledem na výše uvedené se tedy navrhuje rozšířit stávající zakotvení veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury ve stavebním zákoně tak, aby u pozemních komunikací, které mají zásadní dopravní význam, tj. dálnic, silnic a místních komunikací I. třídy, byla jejich veřejná prospěšnost konstatována přímo zákonem o pozemních komunikacích. V současné době je veřejná prospěšnost vymezována pouze v územně plánovací dokumentaci. Zakotvení veřejné prospěšnosti zákonem zároveň představuje podklad pro prokázání veřejného zájmu v konkrétních řízeních (zejm. vyvlastňovacích), ovšem samo o sobě není konstatováním veřejného zájmu v konkrétních případech. I tak nicméně umožňuje efektivní využití některých stávajících institutů stavebního zákona, směřujících k řešení situací, kdy z různých důvodů chybí územně plánovací dokumentace.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------