Odkaz na stavební uzávěry

Stavební úzávery vyhlášené Radou kraje

Rada Středočeského kraje vydala Územní opatření o stavební uzávěře pro koridor tramvajové tratě depo Písnice – Jesenice u Prahy dne 2. 12. 2019 usnesením č. 039-36/2019/RK. Stavební uzávěra byla vydána pro enklávy koridoru tramvajové tratě depo Písnice – Jesenice u Prahy, jež bude součástí aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR SK"), jejíž pořízení schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 029-14/2018/ZK ze dne 25. 6. 2018.

Územní opatření o stavební uzávěře chrání území formou tří samostatných enkláv. Na území Středočeského kraje začíná v jihozápadní části správního území obce Vestec, kde přechází přes hranice správních území do katastru obce Jesenice v jeho západním cípu. Tato první část koridoru vede nezastavěným územím obcí a končí na hranici intravilánu obce Jesenice. Druhá enkláva chrání území v jihozápadní části obce Jesenice, kde vymezuje část koridoru, jež svým umístěním přímo nesousedí s dálnicí D0, tzv. Pražským okruhem. Stavební uzávěra dále pokračuje podél plánované přeložky silnice II/101 (jižní obchvat Jesenice) až ke kruhovému objezdu v jižní části intravilánu obce Jesenice (ulice Budějovická). Třetí enkláva stavební uzávěry vymezuje ukončení koridoru pro tramvajovou trať a plánované tramvajové točny. Začíná u ulice Říčanská a končí v blízkosti dvou kruhových objezdů na ulici Budějovická ve správním území obce Jesenice. Současně zajišťuje propojení s druhou enklávou stavební uzávěry od okružní křižovatky na ulici Budějovická až po území vymezené pro tramvajovou točnu. Území dotčené stavební uzávěrou je vymezeno v mapovém podkladu v měřítku 1 : 5 000.