Demografická studie pro Středočeský kraj a jeho ORP do roku 2050

Nosnou částí této studie je demografická prognóza vývoje početního stavu a pohlavně-věkového složení obyvatel Středočeského kraje a jeho 26 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, přičemž správní obvod ORP Černošice je ve studii rozdělen ještě zvlášť na 3 územní celky. Studie se podrobně věnuje i analýze dosavadního vývoje a trendů. Při předpovědi vývoje počtu obyvatel významně využívá i analýzu migrace a vlivu plánovaných projektů v dopravní infrastruktuře a bytové výstavby coby významných potenciálních zdrojů populačního růstu. Zároveň však modeluje i vývoj nejčastěji sledovaných věkových skupin, a dává tedy kraji možnost predikovat v čase i jednotlivých lokalitách měnící se potřeby kapacit jak školských zařízení, tak i zařízení pro využití některých typů sociálních služeb.

Demografická prognóza kromě jiného předpokládá, že počet obyvatel kraje naroste do roku 2050 o 15 %, tj. na 1,66 mil. nebo že počet nejstarších seniorů (80+) se zvýší o 74 %.

Vznik únor 2024
Odkazy

Demografická studie – textová část

Demografická studie – tabulková část

On-line přehled za jednotlivá ORP

Záznam z webináře 26. 4. 2024 

Garant Mgr. Jan Veselský, tel: 257 280 138, email: veselsky@kr-s.cz
Ing. Katarína Kolací, tel: 257 280 514, email: kolacik@kr-s.cz

 

Analýza ekonomických dopadů nepřijetí dětí do MŠ

Ve Středočeském kraji v tuto chvíli chybí zhruba dva tisíce míst v mateřských školách pro děti od tří let, ukázala studie, kterou si nechal kraj zpracovat. Tato analýza si klade dva hlavní cíle:

1. Zpřesnit odhad počtu chybějících kapacit MŠ na regionální úrovni.

2. Sestavit relevantní ekonomickou analýzu přínosů a nákladů nepřijetí dětí do MŠ pro jednotlivé relevantní aktéry.

Vznik listopad 2023
Odkazy

Analýza

Garant Ing. Michala Mácová, tel: 257 280 614, email: macova@kr-s.cz

 

Geolokační data mobilních operátorů

Ministerstvo vnitra ČR disponuje kompletní sadou geolokačních dat všech tří hlavních mobilních operátorů na českém trhu, která pořídilo v rámci projektu financovaného z Norských fondů. Lze je využít pro aktivity, které vyžadují podrobnější informace o reálné mobilitě občanů, např. lokalizace služeb, územní plánování a rozvojové koncepce, dopravní plánování, občanská vybavenost, krizové řízení a v omezené míře i cestovní ruch.

Jedná se o 3 typy údajů o stavu a pohybu obyvatelstva: 
1.    počet obvykle bydlícího obyvatelstva (rezidenti), 
2.    meziobecní dojížďka na denní bázi pro jednotlivé obce,
3.    denní chod počtu přítomných osob v obcích. 

Počet rezidentů a meziobecní dojížďka jsou vypočítány jako průměrné hodnoty za dva původně oddělené sběry dat, a to za 28 dní v průběhu září a října roku 2021 a za 28 dní v průběhu března až června roku 2022. U denního chodu se jedná o 4 jednotlivé sběry dat na podzim 2021, jaro 2022, léto 2022 a zima 2022-2023.

Podrobné údaje o každé obci, mapové aplikace a model mobility si můžete vyhledat na portálu geolokačních dat Ministerstva vnitra, kde také naleznete informace o celém projektu.