Zpráva o uplatňování ZÚR SK

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona pořídil Návrh zprávy o uplatňování  Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016) a podle § 42 odst. 3 stavebního zákona je povinen předložit tento návrh ke schválení Zastupitelstvu Středočeského kraje, a to do čtyř let po vydání ZÚR SK.

Počátekm roku 2016 Krajský úřad Středočeského kraje podle požadavku § 42 odst. 1 stavebního zákona zaslal Návrh zprávy o uplatňování ZÚR SK v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016) Ministerstvu pro místní rozvoj, dotčeným orgánům, sousedním krajům, dotčeným obcím, Ministerstvu životního prostředí a příslušnému orgánu ochrany přírody.

Návrh zprávy o uplatňování ZÚR SK v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016) byl v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 (resp. § 20 odst. 1) stavebního zákona po dobu 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky vystaven k veřejnému nahlédnutí.

Zastupitelstvo kraje dne 28. 6. 2016 schválilo usnesením č. 153-23/2016/ZK v samostatné působnosti Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012 – leden 2016).