Strategie rozvoje sítě škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem a jejich vzdělávací nabídky do roku 2030+

Strategie rozvoje sítě škol a školských zařízení je dokumentem, který obsahuje základní východiska, kritéria a postupy, podle kterých Středočeský kraj v následujících letech bude postupovat v procesu postupných změn směřujících ke zvýšení kvality poskytovaných vzdělávacích služeb jím zřizovanými školami a školskými zařízeními.

Platnost 2022-2030
Odkaz ZDE
Garant oddělení koncepce a rozvoje školství

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2020-2024

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje 2020-2024 vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023 a navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje 2016-2020. Je v pořadí již šestým koncepčním a zároveň strategickým dokumentem, který definuje potřeby, záměry a cíle vzdělávací politiky Středočeského kraje.

Platnost 2020-2024
Odkaz ZDE
Garant oddělení koncepce a rozvoje školství

 

Strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji na období 2022-2027 a Akční plán realizace školské primární prevence 2024-2025

Strategie stanovuje priority Středočeského kraje v oblasti primární prevence – cíle, koordinaci jednotlivých aktivit, včetně možností jejich financování. Akční plán charakterizuje opatření k dosažení cílů stanovených ve Strategii včetně odpovědných a participujících osob a termínů plnění.

Platnost 2022-2027
Odkaz ZDE
Garant oddělení koncepce a rozvoje školství

 

Plán rozvoje sportu ve Středočeském kraji - Koncepce sportovní politiky Středočeského kraje 2018-2025

Jedná se o střednědobý dokument konkretizující základní pilíře, problematické oblasti a možné nástroje k jejich odstranění. Zabývá se možnostmi podpory a dostupnými finančními zdroji, které mohou umožnit vyšší využití potenciálu sportu a s ním spojených aktivit ve prospěch kraje a kvality života jeho občanů.

Platnost 2018-2025
Odkaz ZDE
Garant oddělení mládeže a sportu

 

Koncepce podpory sportovních center mládeže 2021-2025

Cílem koncepce je dlouhodobá, systematická a soustavná podpora sportovně talentované mládeže s finanční podporou. Finanční podpora Středočeského kraje bude zaměřena na sportovní centra mládeže s vymezeným okruhem sportů, převážně olympijských.

Platnost 2021-2025
Odkaz ZDE
Garant oddělení mládeže a sportu

 

Koncepce deinstitucionalizace a transformace dětských domovů zřizovaných Středočeským krajem

Jedná se o strategický dokument, jehož cílem je nabízet dětem péči, která ačkoli je realizovaná v dětských domovech, je co nejvíce individualizovaná podle potřeb dětí, připomíná rodinné prostředí, ale zároveň je realizovaná kvalifikovanými odborníky v oblasti výchovy a vzdělávání. Koncepce obsahuje data o dětských domovech ve Středočeském kraji, základní pilíře a východiska, SWOT analýzu výchozí situace, priority, cíle a opatření, financování a předpokládaný harmonogram.

Platnost 2023-2040
Odkaz ZDE
Garant oddělení koncepce a rozvoje školství