Odkazy

Radonový program ČR  http://www.radonovyprogram.cz

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00  Praha 1  http://www.sujb.cz

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Bartoškova 1450/28, 140 00   PRAHA 4 - Nusle  http://www.suro.cz


Vyhlášky:

Vyhláška č. 464/2016 Sb. o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu.

https://www.radonovyprogram.cz/fileadmin/radonovyprogram/pdf_doc/sb0186-2016-464-2016.pdf

 
Publikace: 

Martin Jiránek, Milena Honzíková: Radon – stavební souvislosti.

Publikace sestává ze 6 odborných příruček zaměřených na návrh a realizaci jednotlivých typů protiradonových opatření. Příručky jsou v elektronické podobě dostupné rovněž zde:

https://www.radonovyprogram.cz/stavebni-desatero-profesionalu/

  

Radonový program ČR

Radonový program ČR – Akční plán na léta 2010-2019 byl schválen Usnesením vlády ČR č. 594 ze dne 4. května 2009. Cílem Radonového programu ČR je poskytnout veřejnosti informace o ozáření z radonu, o způsobech jeho měření a hodnocení, o možnostech prevence proti radonu v bytech, v budovách škol, školských a předškolních zařízeních, v budovách sloužících pro zabezpečení speciálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí a mládeže, ve vodovodech pro veřejnou potřebu a o způsobech řešení případů, kdy je zde zvýšená koncentrace radonu zjištěna.

Ozáření obyvatel z přírodních zdrojů, zejména z inhalace  radonu v bytech, je hlavní složkou ozáření lidí ionizujícím zářením, v průměru vyšší než jejich průměrné ozáření způsobené aplikací zdrojů záření v průmyslu nebo v lékařství.

Pokud je měřením zjištěna v pobytových místnostech průměrná hodnota objemové aktivity radonu (OAR) vyšší než 1000 Bq/m3 a následná kontrolní měření na místě zvýšené hodnoty nezpochybní, může být majiteli stavby nebo bytu (dále jen žadatel) na realizaci ozdravných opatření poskytnuta státní dotace do výše 150 000 Kč. Formulář žádosti je zveřejněn v příloze k vyhlášce č. 464/2016 Sb. Dříve než žadatel podá vyplněný formulář včetně příloh podle §2 odst. 2 vyhlášky krajskému úřadu, vyžádá si souhlas Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (§3 odst. 2). Žádosti přijímá průběžně během roku Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje. Státní dotaci je možné obdržet teprve po provedení ozdravných opatření a následné kontrole jejich účinnosti.

Pokud je měřením zjištěna v pobytových místnostech průměrná hodnota OAR v rozmezí 400 – 1000 Bq/m3 (státní dotace na ozdravná opatření nemůže být v těchto případech poskytnuta), může být provedeno další doplňující měření (tj. měření v dalších dosud neměřených místnostech objektu). V případě, že jsou naměřené hodnoty doplňujícím měřením potvrzeny, doporučuje se provedení méně nákladných ozdravných opatření, která však mohou být také funkční. 


Kontaktní osoba na Krajském úřadě Středočeského kraje:

Bc. Gabriela Dopitová, MPA
oddělení regionálního rozvoje
tel.: 257 280 457
e-mail: dopitova@kr-s.cz