Informace z odboru

Blogy

Blogy

Oznámení o vydání 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po této aktualizaci

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), jako orgán příslušný k pořizování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 42 odst. 10 stavebního zákona 

 

oznamuje

vydání 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po této aktualizaci

 

O vydání rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 18. 9. 2023 usnesením
č. 040-27/2023/ZK podle § 7 odst. 2 písm. a) a § 36 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s § 171 až 174 správního řádu. Zastupitelstvo Středočeského kraje zároveň:

- konstatovalo ověření souladu 11. aktualizace Zásad Středočeského kraje s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2., 3., 5. 4. a 6., se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ČR dle ustanovení § 41 odst. 2 stavebního zákona.

Vzhledem k rozsahu 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, která řeší vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu V21 – propojení vodárenské soustavy v oblasti Chlumec – Petrovice – Chyšky; přiváděcí řad Vysoký Chlumec, krajský úřad oznamuje, že kompletní vydaná dokumentace a úplné znění po této změně jsou zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje.

Odkazy na dokumentaci:

- 11. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

- Úplné znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (1., 2., 3., 6., 7., 10. a 11.)