Informace z odboru

Blogy

Blogy

Oznámení o ZRUŠENÍ termínu opakovaného veřejného projednání 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ustanoveními § 39 odst. 1 vět druhé a třetí a § 42b odst. 2 stavebního zákona (zkrácený postup) a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje, že RUŠÍ termín opakovaného veřejného projednání návrhu 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „15. AZÚR SK“) a Vyhodnocení vlivů 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“), který byl stanoven na středu dne 22. 5. 2024 od 14:00 v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v zasedací místnosti v 1. patře, č. dv. 1088.

Nový termín opakovaného veřejného projednání bude veřejnou vyhláškou znovu stanoven v náhradním termínu.