OZNÁMENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

UPRAVENÉHO NÁVRHU 15. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ 15. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ustanoveními § 39 odst. 1 vět druhé a třetí a § 42b odst. 2 stavebního zákona (zkrácený postup) a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje, že bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) a upraven návrh 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje pro opakované veřejné projednání.

Opakované veřejné projednání

se bude konat ve středu dne 7. 8. 2024 od 10:00 hodin

v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v zasedací místnosti (1. patro, číslo dveří 1088)

Předmětem opakovaného veřejného projednání se rozumí projednání návrhu Vyhodnocení vlivů 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území a upraveného návrhu 15. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, kterým dochází k úpravě (zmenšení) vymezení strategické rozvojové plochy v oblasti Milovice – Mladá.

Zároveň informujeme, že veřejné projednání bude provedeno i formou vzdáleného přístupu – MS TEAMS.

 

Odkaz na dokumentaci

Odkaz na přenos TEAMS