Odbor bezpečnosti a krizového řízení vykonává samostatnou i přenesenou působnost a člení se na tři oddělení.
  • oddělení krizového řízení
  • oddělení prevence kriminality
  • oddělení vnitřní a kybernetické bezpečnosti

Oddělení krizového řízení je zřízené jako pracoviště krizového řízení za účelem zajištění připravenosti kraje na řešení krizových situací. V současné době též vykonává přenesenou působnost v oblasti zabezpečení poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro osoby s udělenou dočasnou ochranou a žadatele o udělení dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Oddělení administruje Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.


Oddělení prevence kriminality vykonává zejména koordinační a metodickou činnost v podmínkách kraje v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a prevence závislostního chování. Oddělení administruje Středočeský Fond prevence.


Oddělení vnitřní a kybernetické bezpečnosti vykonává svoji činnost dovnitř úřadu. Plní komplexní úkoly v oblasti objektové bezpečnosti. Pod toto oddělení spadá recepce a ostraha budovy krajského úřadu. Zároveň plní úkoly v oblasti kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Středočeského kraje, kde je zřízena funkce manažera a architekta kybernetické bezpečnosti. Oddělení úzce spolupracuje se členy Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti Zastupitelstva kraje.