PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2024

Radní Středočeského kraje schválili dne 25. 1. 2024 Program prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2024. Program je vytvořen v souladu s Koncepcí prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2023-2027 a definuje aktivity v oblasti prevence kriminality a prevence v oblasti závislostí na daný  kalendářní rok. Jedním z hlavních témat Programu na rok 2024 je trestná činnost v kyberprostoru tzv. kyberkriminalita, která dlouhodobě patří k nejvíce rostoucí trestné činnosti. Jednou z cest ke snižování kyberkriminality jsou aktivity v oblasti vzdělávání, osvěty a zvyšování právního vědomí. Vedle toho Program prevence kriminality zahrnuje i další projekty, které dohromady přispívají k větší bezpečnosti obyvatel kraje.

Projekty prevence kriminality:

 • Středočeský kraj – Resocializace recidivistů na území Středočeského kraje 2024
 • Konference Kraj pro bezpečný internet 2024
 • Rozvoj kybernetické a informační bezpečnosti ve Středočeském kraji 2024 pro manažery prevence kriminality na místní úrovni
 • Kraje pro bezpečný internet – podcasty – Rozhovory s odborníky na kyberkriminalitu – série č. 2
 • Realizace odborných eventů na vybraná aktuální témata z oblasti prevence kriminality.

Projekty prevence v oblasti závislostí:

 • Analýza v oblasti závislostního chování a dostupnosti adiktologických služeb ve Středočeském kraji
 • XV. Adiktologická konference pořádaná Středočeským krajem
 • Projekt FIXPOINT

Program prevence kriminality Středočeského kraje 2024

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2023–2027

Na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje byla schválena Koncepce prevence kriminality na léta 2023 – 2027, ze které vychází prioritní oblasti, kterým je třeba se věnovat podrobněji:

 • Podpora systému prevence kriminality ve Středočeském kraji
 • Prevence kybernetické kriminality Snižování majetkové a násilné trestné činnosti
 • Bezpečnost škol, školských zařízení a nemocnic
 • Prevence recidivy a viktimizace
 • Prevence domácího násilí
 • Bezpečnost a veřejný pořádek v průmyslových zónách

Podpora systému prevence kriminality ve Středočeském kraji

Podpořit a metodicky vést odborné pracovníky ORP, obcí v oblasti prevence kriminality a politiky v oblasti závislostí na území kraje, Odborné vzdělávání pro manažery prevence kriminality, místní protidrogové koordinátory obcí, v oblasti prevence kriminality politiky v oblasti závislostí kraje.

Prevence kybernetické kriminality

Kladení důrazu na zvyšování role prevence a osvěty chování v kyberprostoru příslušné zranitelné skupiny: děti/mladiství, dospělí a také senioři. Věnovat pozornost pojmům: ransomware, phishing, vishing, spooofing, kybergrooming, hacking. V neposlední řadě je v soudobé společnosti relevantní varovat před dopady: fake news, dezinformací a hoax.

Snižování majetkové a násilné trestné činnosti

Zvýšení efektivity vzájemné spolupráce s PČR, zejména s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, asistentů prevence kriminality a domovníků preventistů v ORP. Instalace městských kamerových dohlížecích systémů s funkcemi umělé inteligence a opatření video analýzou v kamerách. Výstavba městské zástavby a designu budov má efektivní dopady na snižování příležitosti páchání trestné činnosti.

Bezpečnost škol, školských zařízeních a nemocnic (zodolňování vybraných měkkých cílů)

Výhledový záměr k zodolňování míst s vysokou koncentrací osob v souladu s doporučujícími materiály vydanými MV ČR, odborem bezpečnostní politiky (konkrétně Centrem proti hybridním hrozbám). Středočeský kraj si je vědom geneze rizika možné pravděpodobnosti útoku na měkké cíle a s tím spojenými primárními a sekundárními dopady pro společnost. S ohledem na tuto skutečnost hodlá nadále pokračovat se specifickými aktivitami a tyto i v této koncepci dále rozšířit.

Prevence recidivy a viktimizace

Velký počet osob, jež jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, tj. 19 233. Tato skutečnost je nad rámec kapacity věznic v celé ČR. Jedním z bezpečnostních aspektů Středočeského kraje je zmiňována problematika opakovaně trestaných osob, přičemž někteří opakovaně páchají trestnou činnost do 6 měsíců po propuštění z vězení.

Prevence domácího násilí

Domácí násilí je způsob chování mezi blízkými lidmi ve společné domácnosti. Dochází k němu dlouhodobě a opakovaně, stupňuje se a vyznačuje se jasným rodělením rolí, které se nemění. Vysoké nebezpečí domácího násilí spočívá mimo jiné v tom, že k němu dochází skrytě v soukromí a mimo dosah veřejnosti. Je složité jej odhalit a oběti s řešením situace dlouho váhají nebo pod tlakem okolností ji řešit nechtějí. 

Bezpečnost a veřejný pořádek v průmyslových zónách

Ve Středočeském kraji, který je vzhledem ke své geografické poloze (obklopuje hl. město Prahu ze všech stran) specifický,  se nachází několik významných průmyslových zón.  V těchto zónách se monitoruje bezpečnost a veřejný pořádek, resp. dění v příslušných správních obvodech, v nichž se nachází významné nadnárodní společnosti se širokým spektrem portfolia odvětví ekonomiky, a to z důvodu vysoké koncentrace cizinců kvůli zaměstnání. Ve zmiňovaných průmyslových zónách je relativně vysoká nabídka zaměstnání, kterou využívají zejména cizinci. V blízkosti inkriminovaných zón jsou také cizí státní příslušníci ubytovaní v ubytovnách a dalších zařízeních k tomu určených.