Návštěvní řád Krajského úřadu Středočeského kraje

Článek 1

OBECNÉ INFORMACE

 1. Sídlo Středočeského kraje a jeho orgánu Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen „KÚSK") je v objektu Zborovská čp. 81/ 11, 150 00 Praha 5 (dále jen „objekt").
 2. Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny v následujícím rozsahu:
  • pondělí a středa v době 08:00 - 17:00 hodin
  • úterý a čtvrtek v době 08:00 - 15:00 hodin
  • pátek v době 08:00 - 13:00 hodin
 3. Trvalou ochranu objektu v souladu s vnitřními předpisy zajišťuje soukromá bezpečnostní agentura (dále jen „ostraha objektu"). Současně tato služba zajištuje ochranu hranice objektu KÚSK, včetně kontroly vstupu do objektu a ochranu osob a majetku v něm se nacházejících.
 4. Při akci bezpečnostní povahy (např. zasedání zastupitelstva kraje, zahraniční a významné delegace) zajišťují zvýšenou bezpečnost v objektu zaměstnanci KÚSK zařazení v oddělení vnitřní a kybernetické bezpečnosti Odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚSK (dále jen „zaměstnanci VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI“).
  • Zaměstnanci VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI jsou vybaveni jednotnou ústrojí v provedení:
   • bílé triko s krátkým rukávem a límečkem označené černým nápisem na zádech „VNITŘNÍ BEZPEČNOST“, barevným nápisem a logem Středočeského kraje na přední části trika a znakem kraje v barevném provedení na levém rukávu trika;
   • černé kalhoty a boty;
   • v době nepříznivých klimatických podmínek dále černou bundou označenou bílým nápisem na zádech „VNITŘNÍ BEZPEČNOST“ a černobílým nápisem a logem Středočeského kraje na přední části bundy.
   • Jedná se o nezaměnitelnou identifikaci zaměstnance VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI při řízení fyzické a objektové bezpečnosti a zároveň je i pasivním prvkem bezpečnosti, včetně podpory návštěvníkům.
 5. Pravidla vstupu, vjezdu a pobytu osob v objektu zohledňují požadavky zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a dalších závazných právních předpisů.
 6. V objektu je provozován kamerový systém se záznamem, který je provozován bez potřeby souhlasu subjektu údajů na základě oprávněných zájmů správce. Zaznamenáván je pouze obraz s popisnými údaji subjektů údajů. Doba uchování záznamu je závislá na vyhodnocení analýzy rizik jednotlivých kamer. Maximální doba uchování záznamu je 7 kalendářních dnů počítaných od doby vzniku určené situace. V případě dotazů na kamerový systém je možné kontaktovat správce osobních údajů na níže uvedený kontaktní údaj.
 7. Správcem osobních údajů je: Krajský úřad Středočeského kraje - kontakt: poverenec.ou@kr-s.cz 

Článek 2

PRAVIDLA VSTUPU

 1. Do objektu je povoleno vstupovat pouze místy určenými k tomuto účelu (návštěvní vchody – recepce „A“ a „C“). Tělesně postižené osoby můžou vstupovat do objektu pouze přes recepci „C“, která je pro tyto účely vybavena a uzpůsobena.
 2. Návštěvy mohou do objektu vstupovat v úředních dnech a v určených úředních hodinách. Mimo úřední hodiny a dny mohou do objektu vstupovat pouze po předchozí dohodě s navštívenou osobou.
 3. Návštěvník budovy bude při vstupu zapsán do elektronické knihy návštěv pomocí čtecího zařízení občanského průkazu, včetně uvedení navštěvovaného místa nebo osoby. Zaměstnanec ostrahy v elektronické knize návštěv eviduje jméno a příjmení návštěvníka, číslo jeho osobního dokladu a navštívené místo nebo osobu, příchod a odchod. V případě, že návštěvník nebude mít občanský průkaz u sebe, zapíše zaměstnanec ostrahy do elektronické knihy návštěv jméno a příjmení návštěvníka, navštívené místo nebo osoby, příchod a odchod. Tato data budou uchovávána po dobu 30 dnů z důvodu ochrany majetku a oprávněných zájmů kraje.

Článek 3

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 1. Fyzická osoba, která navštěvuje objekt z úřední povinnosti, za účelem jednání nebo jako návštěva zaměstnance KÚSK či politické reprezentace Středočeského kraje může vstupovat do objektu za podmínek stanovených v Návštěvním řádu (dále jen „návštěva“).
 2. Za návštěvu se považuje i fyzická osoba, která se dostavila na předvolání správního orgánu KÚSK nebo fyzická osoba, která se dostavila bez předchozího předvolání k uplatnění svých práv či povinností vůči KÚSK nebo Středočeskému kraji.
 3. V případě potřeby se může návštěvník obrátit na pracovníky ostrahy objektu nebo zaměstnance VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI, a to zejména v oblasti zajištění objektové a fyzické bezpečnosti, požární bezpečnosti či orientaci po budově.

Článek 4

PRAVIDLA VSTUPU NÁVŠTĚVNÍKŮ S KOLEM

 1. Do Objektu je povolen vstup s kolem vstupem „A" a „C“. V objektu je možné uložit kola pouze na místě k tomu určenému, kterým je označená a zastřešená plocha ve dvoře objektu. Pro odstavení kola lze využít také stojany umístěné před budovou u vchodů „A“ a „C“.

Článek 5

POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

 1. Návštěvy vstupující do objektu jsou povinny:
  • seznámit se s tímto Návštěvním řádem a dodržovat jej;
  • nechat se zapsat do elektronické knihy návštěv pomocí čtecího zařízení občanských průkazů v rozsahu jméno, příjmení, číslo osobního dokladu, navštívené místo nebo osoby;
  • uposlechnout pokynů, příkazů a instrukcí ostrahy objektu, zaměstnanců VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI a vedoucích zaměstnanců KÚSK.
 2. Návštěvy vstupující do objektu mají zakázáno:
  • jakýmkoli způsobem znečisťovat a poškozovat prostory a zařízení, odkládat odpadky mimo odpadkové koše, cokoliv z odpadkových košů odnášet;
  • poškodit nebo odcizit jakýmkoli způsobem majetek KÚSK;
  • v objektu kouřit (např. cigarety, elektronické cigarety apod.) mimo vyhrazené místo a požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky;
  • obtěžovat ostatní osoby svým jednáním, oděvem nebo zavazadlem;
  • vstupovat do objektu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek;
  • vstupovat se zvířaty, s výjimkou vodících, asistenčních nebo služebních psů;
  • provozovat obchodní, reklamní nebo jinou výdělečnou činnost uvnitř objektu bez povolení KÚSK;
  • dožadovat se peněz nebo jiných příspěvků nebo darů bez předchozího písemného povolení KÚSK;
  • rušit veřejný pořádek, např. hlasitými a rušivými projevy, používání veškerých výrazů a gest hanobících pohlaví, rasu, náboženství a etnikum, v jejichž důsledku by mohlo dojít k výtržnostem;
  • vstupovat bez souhlasu odpovědného zaměstnance KÚSK do provozního zázemí, suterénu a kuchyněk.

Článek 6

OPRÁVNĚNÍ PRACOVNÍKŮ OSTRAHY OBJEKTU A ZAMĚSTNANCŮ VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI

 1. Pracovníci ostrahy objektu jsou oprávněni:
  • vyžadovat předložení občanského průkazu nebo jiného osobního dokladu k elektronické evidenci návštěv a uvedení navštěvovaného místa nebo osoby;
  • vydávat příkazy a zákazy návštěvám, které vstupují a jsou přítomny v objektu;
  • vykázat z objektu návštěvy, které porušují Návštěvní řád;
  • při zajištění akce – zasedání zastupitelstva kraje – provádět kontrolu pomocí bezpečnostního rámu nebo ručním detektorem kovů, zda u sebe nemá návštěva zbraň (střelná, bodná, sečná), výbušné a jinak nebezpečné chemické látky, výbušná zařízení nebo jiný nebezpečný předmět, který má charakter zbraně (elektrické paralyzéry, obranné spreje).
 2. Zaměstnanci VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI jsou oprávněni:
  • vydávat příkazy a zákazy návštěvám, které vstupují a jsou přítomny v objektu;
  • vykázat z objektu návštěvy, které porušují Návštěvní řád;
  • při zajištění akce – zasedání zastupitelstva kraje – provádět kontrolu pomocí bezpečnostního rámu nebo ručním detektorem kovů, zda u sebe nemá návštěva zbraň (střelná, bodná, sečná), výbušné a jinak nebezpečné chemické látky, výbušná zařízení nebo jiný nebezpečný předmět, který má charakter zbraně (elektrické paralyzéry, obranné spreje) a u tohoto návštěvníka zajistit zvýšený bezpečnostní dohled.

Článek 7

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA KRAJE – ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI KONÁNÍ AKCE

 1. Za účelem zajištění nerušeného, důstojného a bezpečného zasedání zastupitelstva kraje a zajištění bezpečnosti přítomných osob, zejména pak chráněných osob, jsou stanoveny zvláštní pravidla při konání této akce.
 2. Při zasedání zastupitelstva kraje je návštěvám zakázáno vnášet na tuto akci jakékoliv zbraně (střelná, bodná, sečná), výbušné a jinak nebezpečné chemické látky, výbušná zařízení nebo jiný nebezpečný předmět, který má charakter zbraně (elektrické paralyzéry, obranné spreje) z důvodu zajištění bezpečnosti všech přítomných osob a jejich vlastní. Návštěva, u které se kontrolou zjistí přítomnost zbraně a dalších výše uvedených látek, zařízení a předmětů, bude na tuto skutečnost upozorněna a požádána, aby si zajistila nápravu. V případě, že tato návštěva bude i přes zjištění výše uvedených skutečností požadovat účast na akci, neprodleně se o této situaci vyrozumí místně příslušná Policie ČR. Do doby příjezdu policistů bude u této návštěvy zvýšen bezpečnostní dohled. Tato návštěva je povinna dbát pokynů zaměstnance VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI směřující k zajištění bezpečnosti.
 3. Návštěva má při zasedání zastupitelstva kraje vyčleněny prostory sálu (předsálí) ke sledování průběhu zasedání. Předsálí je prostorově nedílnou součástí sálu, čímž jsou splněny zákonné podmínky účasti veřejnosti na konání zasedání zastupitelstva.
 4. Prostory předsálí jsou takto vyčleněny z důvodu zajištění bezpečnosti osob a nerušeného a důstojného průběhu zasedání zastupitelstva. Pohyb návštěvníků v jednacím sále bez jejich přizvání by mohl na zasedání působit rušivě nebo by ho mohl v některých případech i znemožňovat. Pořizování zvukových a obrazových záznamů je proto možné výhradně pouze z vyčleněných prostor sálu (předsálí).
 5.  Práva a povinnosti návštěvníků při konání akce – zasedání zastupitelstva kraje:
  • Návštěvy přítomné na zasedání zastupitelstva mají právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným otázkám po řádném přihlášení v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva kraje. Vyjádření stanoviska k projednávané otázce probíhá z vyčleněných prostor (předsálí) za pomoci mikrofonu, pokud není návštěva vyzvána, aby se dostavila do sálu k jednacímu pultu.
  • Návštěva před vstupem do prostor předsálí, které jsou pro ně vyčleněny, jsou povinny podrobit se kontrole pomocí bezpečnostního rámu nebo ručním detektorem kovů, zda u sebe nemá zbraň (střelná, bodná, sečná), výbušné a jinak nebezpečné chemické látky, výbušná zařízení nebo jiný nebezpečný předmět, který má charakter zbraně (elektrické paralyzéry, obranné spreje).“