Komise pro bezpečnost a IZS Středočeského kraje (KBaIZS) byla zřízena Radou v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). KBaIZS je iniciativním a poradním orgánem Rady a ze své činnosti je jí odpovědná. Členové KBaIZS jsou zastupitelé, radní a odborní poradci.

KBaIZS se schází podle potřeby a ve lhůtách a termínech, stanovených plánem práce, který schvaluje Rada.

Jednání KBaIZS řídí jeho předseda, nebo jiný člen komise, pověřený předsedou komise nebo komisí.

KBaIZS může pro řešení svých úkolů, nestačí-li k řešení úkolu vytvoření pracovní skupiny z členů komise Rady, navrhnout ustavení subkomise jako svého pomocného orgánu. O jejím ustavení rozhodla Rada.