Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných mimořádných událostí a krizových situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných krizových situací, zajistit zvládnutí těchto situací v rámci působnosti Středočeského kraje (orgán krizového řízení) a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu společenského života v postiženém území a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace, území a státu.

Podle § 2 písm.a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů se rozumí „krizovým řízením souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury". Krizovou situací je mimořádná událost (velkého rozsahu), narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je na území kraje vyhlášen hejtmanem „Stav nebezpečí", nebo na území státu vyhlášen Vládou ČR „Nouzový stav", případně „Stav ohrožení státu" (krizové stavy).

Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí, anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně, může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace „Nouzový stav", „Stav ohrožení státu" nebo „Válečný stav" (podle čl. 2, odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky).

Krajský úřad v krizovém řízení

Činnost a úkoly kraje a krajského úřadu  při krizovém řízení vyplývají ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a 4. směrnice Ministerstva vnitra (č.j.: MV–117572-2/PO-OKR-2011) ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce.

Vnitřní předpisy ředitele krajského úřadu upřesňují činnost a podíl krajského úřadu na zajišťování připravenosti a řešení mimořádných událostí a krizových situací. Zejména je nastaven postup, pravomoci, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců Krajského úřadu Středočeského kraje zařazených do zvláštních orgánů kraje po dobu činnosti těchto orgánů při řešení mimořádných událostí a krizových situací v souvislosti s existencí krizového štábu kraje a určenými odbornými pracovními skupinami ve stálé pracovní skupině krizového štábu kraje.

Oddělení krizového řízení v přenesené působnosti:

 • zajišťuje připravenost kraje na řešení krizových situací nevojenského i vojenského charakteru a za tímto účelem organizuje součinnost mezi obcemi s rozšířenou působností a dalšími správními úřady a obcemi v kraji; plánuje, přípravu a realizuje opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění  životních  potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy,
 • metodicky usměrňuje rozsah a obsah činností na úseku krizového řízení a metodicky vede a řídí obce, koordinuje jejich činnost a provádí pravidelná školení,
 • provádí kontrolní činnost v kraji v souladu s krizovými zákony a zabezpečuje kontrolu dosažené úrovně přípravy na řešení krizových situací u obcí,
 • zajišťuje podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu,
 • komplexně zabezpečuje a realizuje opatření v zajišťování obrany státu ve správním obvodu kraje včetně organizování a koordinace těchto činností v rámci kraje a spolupracuje při plánování a realizací těchto činností a opatření zejména s ústředními správními orgány, Krajským vojenským velitelstvím, Hasičským záchranným sborem kraje, orgány a organizacemi s krajskou působností, právnickými osobami a obcemi,
 • plánuje a realizuje úkoly a činnosti ve správním obvodu kraje v oblasti obranného plánování, operační přípravy státního území, provádí analýzu vojenských rizik, shromažďuje údaje o charakteristice území, infrastruktuře a vojenské obranné infrastruktuře kraje; zpracovává dílčí plán obrany v souladu ze zvláštními právními předpisy a průběžně jej aktualizuje,
 • komplexně zabezpečuje úkoly v zajišťování hospodářských opatření pro krizové stavy, navrhuje k použití pohotovostní zásoby, zajišťuje přípravu a organizaci způsobu použití zásob pro humanitární pomoc a požadavky na jejich zajištění, přípravu, koordinaci a realizaci systému nouzového hospodářství a návrhu pro stanovení použití regulačních opatření na území kraje; zabezpečuje zpracování Plánu nezbytných dodávek kraje,
 • spolupracuje při plánování, realizací činností a opatření hospodářských opatření pro krizové stavy s ústředními správními orgány, správními úřady s krajskou působností,  Hasičským záchranným sborem kraje a obcemi,
 • zajišťuje vedení souborné evidence údajů kraje v celostátním informačním systému ARGIS Správy státních hmotných reserv,
 • zajišťuje a organizačně zabezpečuje přípravu zasedání Bezpečnostní rady kraje a zabezpečuje vedení její agendy,
 • zajišťuje a organizačně zabezpečuje přípravu zasedání povodňové komise kraje a zabezpečuje vedení její agendy; ve spolupráci s jednotlivými povodími, správci povodí a odborem životního prostředí a zemědělství úřadu se podílí na zpracování a upřesňování povodňového plánu kraje,
 • zajišťuje a organizačně zabezpečuje přípravu zasedání Krizového štábu kraje a zabezpečuje vedení její agendy ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem kraje; organizuje Krizový štáb kraje a zpracovává dokumentaci v rámci působnosti oddělení v Krizovém štábu kraje zřízeného podle zvláštního předpisu k řešení krizových situací,
 • zajišťuje zpracování samostatných částí krizového plánu kraje v souladu s nařízením vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a průběžně jej aktualizuje,
 • zajišťuje organizaci integrovaného záchranného systému na úrovni kraje a součinnostní vazby v dané oblasti na Hasičský záchranný sbor kraje,
 • zajišťuje činnosti spojené s financováním potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v souladu s zákonem č.133/1985 Sb.,  o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů., poskytováním dotací a nákupu materiálu pro vybavení složek integrovaného záchranného systému, zajišťuje plánování finančních prostředků ke krytí výdajů potřebných pro zpracování dokumentace, ochranu obyvatelstva, ověřování připravenosti k záchranným a likvidačním pracím a na budování a provozování společně užívaných zařízení pro potřeby integrovaného záchranného systému;
 • zabezpečuje financování úhrad nákladů na záchranné a likvidační práce při řešení mimořádných událostí a krizových situací, v návaznosti na ustanovení zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou, ve znění pozdějších předpisů.   
 • zabezpečuje a zpracovává podklady pro vedení správního řízení v oblasti krizového řízení podle krizového zákona, v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy dle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti integrovaného záchranného systému dle zákona  č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje ukládání pokut, poskytování náhrad za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné a osobní pomoci a řešení náhrad škod,
 • zajišťuje ochranu utajovaných informací, provádí pro statutární orgán opatření bezpečnostní prověrky I. stupně (Vyhrazené) a kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v podmínkách krajského úřadu; zpracovává přehled míst nebo funkcí, u kterých je nezbytné seznamovat se s utajovanými informacemi;
 • zajišťuje funkci lokálního bezpečnostního správce a provozní obsluhy kryptografického prostředku VEGA D,
 • zajišťuje odbornou přípravu určených osob, spolupracuje s NBÚ na metodickém vedení a personální práci s určenými osobami; zabezpečuje a vede spisy k navrhovaným osobám u kterých je nezbytné seznamovat se s utajovanými informacemi, které nejsou součástí personálního spisu,
 • připravuje podkladové materiály v oblasti působnosti oddělení pro jednání orgánů kraje (Rada kraje, Zastupitelstvo kraje, komise pro bezpečnost a IZS),
 • zajišťuje správu a aktualizaci webových stránek Středočeského kraje v oblasti krizového řízení.