A. DOKUMENTACE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

1. Krizový plán kraje

Ke zvládnutí krizové situace při níž je vyhlášen krizový stav je zpracován Krizový plán Středočeského kraje (KP). KP projednává Bezpečnostní rada kraje a schvaluje hejtman Středočeského kraje. Náležitosti KP stanovuje Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 krizového zákona.

KP se skládá ze:
a) základní části,
b) operativní části,
c) pomocné části.

2. Plán krizové připravenosti /subjektu kritické infrastruktury/

Ke zvládnutí krizové situace právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zpracovává Plán krizové připravenosti (PKP). Obdobně Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury (PKPSKI) zpracovává příslušný subjekt. Zpracování PKP Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 krizového zákona, projedná právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba s příslušným orgánem krizového řízení, který zpracovává krizový plán. Obdobně zpracování PKPSKI projedná subjekt kritické infrastruktury s příslušným ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou národní bankou.

PKP/PKPSKI/ se skládá ze:
a) základní části,
b) operativní části,
c) pomocné části.

B. DOKUMENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

3. Havarijní plán kraje

Ke zvládnutí mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu IZS je zpracován Havarijní plán Středočeského kraje (HP). Zpracování zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje podle Vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému (IZS). HP projednává BRK a schvaluje hejtman Středočeského kraje v souladu dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti HP stanovuje Vyhláška č. 328/2001 Sb. HP se člení na:

  • Informační část
  • Operativní část
  • Plány konkrétních činností (vyrozumění, traumatologický, varování obyvatelstva,  ukrytí obyvatelstva, individuální ochrany obyvatelstva, evakuace obyvatelstva, nouzového přežití obyvatelstva, monitorování, pohotovostní plán veterinárních opatření, veřejného pořádku a bezpečnosti, ochrany kulturních památek, hygienických a protiepidemických opatření, komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky, odstranění odpadů).

4. Vnější havarijní plány

Pro objekty a zařízení ve Středočeském kraji u kterých je možnost vzniku závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky podle zákona č.224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (PZH) je zpracován pro daný objekt nebo zařízení Vnější havarijní plán (VHP).  Zpracování zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje podle Vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému (IZS). VHP projednává BR kraje nebo obce s rozšířenou působností a schvaluje hejtman Středočeského kraje nebo starosta obce s rozšířenou působností v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o IZS, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti VHP stanovuje Vyhláška č. 328/2001 Sb. Provozovatel objektu nebo zařízení je povinen poskytnout písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování VHP podlezákona č. 224/2015 Sb.

5. Typové činnosti složek IZS při společném zásahu

Pro stanovení postupu složek IZS při záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh a charakter mimořádné události vydává v souladu s Vyhláškou č. 328/2001 Sb. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Typové činnosti (TČ). Jedná se o metodickou normu na kterou navazují závazné interní předpisy jednotlivých složek IZS.

Přehled zpracovaných TČ je uveden na webových stránkách Ministerstva vnitra:

http://www.hzscr.cz/clanek/dokumentace-izs-587832.aspx

6. Poplachový plán IZS

Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací na krajské úrovni, prováděnou HZS Středočeského kraje nebo hejtmanem, v případech stanovených dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS je zpracován Poplachový plán IZS (PP IZS). Zpracování zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje podle Vyhlášky č. 328/2001 Sb. PP IZS schvaluje hejtman Středočeského kraje v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o IZS, ve znění pozdějších předpisů a vydává Rada Středočeského kraje svým nařízením. Náležitosti PP IZS stanovuje Vyhláška č. 328/2001 Sb. a výpis je uložen na operačních střediscích základních složek IZS.

C. OSTATNÍ DOKUMENTACE

7. Povodňový plán kraje

K zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, aktivizaci povodňových orgánů je zpracován podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) Povodňový plán kraje (PPK). Zpracování zabezpečuje Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje ve spolupráci se správci povodí a dalšími účastníky ochrany před povodněmi. PPK schvaluje hejtman Středočeského kraje, který je předsedou Povodňové komise Středočeského kraje.

Náležitosti PPK stanovuje vodní zákon a obsahuje:

  • věcnou část, která zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi určitého objektu, obce, povodí nebo jiného územního celku, směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity,
  • organizační část, která obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi, úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové služby,
  • grafickou část, která obsahuje zpravidla mapy nebo plány, na kterých jsou zakresleny zejména záplavová území, evakuační trasy a místa soustředění, hlásné profily, informační místa.

Povodňový plán správního obvodu Středočeského kraje je přístupný na web stránkách:

http://gis.kr-stredocesky.cz/webmap/pov_plan/Plan/html_cz020/index.html

8. Pandemický plán kraje

Zpracování zabezpečuje Krajská hygienická stanice (KHS) Středočeského kraje ve spolupráci s ostatními odbornými složkami Středočeského kraje. PAP schvaluje ředitel KHS Středočeského kraje a předkládá k projednání Bezpečnostní radě kraje.

9. Pohotovostní plány

K zajištění řízení veterinární situace ve Středočeském kraji a k přijetí mimořádných veterinárních opatření v případě výskytu nebezpečné nákazy, v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jsou zpracovány Krajskou veterinární správou (KVS) pro Středočeský kraj Pohotovostní plány. Tyto plány schvaluje ředitel KVS pro Středočeský kraj a předkládá k projednání Bezpečnostní radě kraje.

D. DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY

10. Dokumentace plošného pokrytí a Požární poplachový plán kraje

K zajištění základních úkolů jednotkami PO, tj. provádění požárních zásahů, záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech jsou v souladu s zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o PO), stanoveny nařízením kraje podmínky k zabezpečení Plošného pokrytí území kraje jednotkami PO. Plošným pokrytím se rozumí rozmístění jednotek PO na území Středočeského kraje na základě nařízení orgánu kraje (Rady Středočeského kraje). Mezi další podmínky, které Rada Středočeského kraje stanoví svým nařízením k zabezpečení patří:

  • zdroje vody k hašení požárů a určení těchto zdrojů,
  • požární ochrana v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
  • požární ochrana v budovách zvláštního významu,
  • požární ochrana při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Rada Středočeského kraje vydává svým nařízením i Požární poplachový plán kraje.

E. DOKUMENTACE HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY

11. Plán nezbytných dodávek

K zajištění hospodářských opatření pro krizové stavy je  v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů zpracován Plán nezbytných dodávek (PND). Krajský úřad Středočeského kraje zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních potřeb obyvatel kraje.

F. DOKUMENTACE PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY STÁTU

12. Dílčí plán obrany
Plán obrany ČR je základním plánovacím dokumentem pro řízení a organizaci zajišťování obrany státu jehož návrh zpracovává Ministerstvo obrany. Krajský úřad (zpracovatel) rozpracovává za oblast své působnosti úkoly z plánu obrany státu. Zpracovatel rozpracuje v oboru své působnosti úkoly z ústředního plánu obrany státu do 1 roku ode dne jeho schválení nebo ode dne schválení jeho aktualizace do svého dílčího plánu obrany (Nařízení vlády č.139/2017 Sb., o plánování obrany státu).