Bezpečnostní rada Středočeského kraje (BRK) byla zřízena v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 písm. a) a § 24 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), nařízením hejtmana Středočeského kraje č.005/2003 ze dne 4. června 2003 v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 písm.a) a § 24 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jako poradní orgán hejtmana pro přípravu na krizové situace.

V ustanovení § 7 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) je uvedeno její složení. BRK má nejvýše 10 členů; předsedou je hejtman kraje, který jmenuje ostatní členy BRK.

Bezpečnostní rada Středočeského kraje projednává a posuzuje:

 • přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,

 • havarijní plán kraje,

 • vnější havarijní plán, pokud je schvalován hejtmanem kraje,

 • krizový plán kraje,

 • pandemický plán kraje,

 • pohotovostní plán kraje pro případ výskytu nebezpečné nákazy zvířat,

 • roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji,

 • roční zprávu o stavu vnitřní bezpečnosti a veřejném pořádku v kraji,

 • roční zprávu o činnosti krajské hygienické stanice a zprávu z epidemiologie, 

 • finanční zabezpečení připravenosti kraje a složek IZS na krizové situace a jejich řešení na území kraje,

 • návrhy dohod o spolupráci při řešení krizových situací s jinými kraji a při poskytování pomoci,

 • stav připravenosti složek IZS v kraji,

 • závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v kraji,

 • návrh ročního plánu kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti kraje u obcí s rozšířenou působností, právnických osob a podnikajících fyzických osob a závěrů těchto kontrol, 

 • návrh ročního plánu cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení v kraji,

 • návrh koncepce ochrany obyvatelstva na území kraje a její rozpracování do plánů pro jednotlivá ochranná opatření,

 • zprávu o stavu monitorovacích, informačních a spojovacích systémů na území kraje a návrhy rozvoje těchto systémů,

 • další dokumenty a záležitosti související s připraveností kraje na krizové situace a jejich řešení.