Rozcestník:

 

Oddělení prevence kriminality:

 • zajišťuje výkon funkce manažera prevence kriminality za účelem koordinace a metodické činnosti v oblasti prevence kriminality v podmínkách kraje,
 • zajišťuje výkon funkce krajského protidrogového koordinátora za účelem koordinace a metodické činnosti v oblasti závislostního chování v podmínkách kraje,
 • zpracovává a vyhodnocuje strategické dokumenty kraje v oblasti prevence kriminality a protidrogové politiky kraje,
 • podílí se na tvorbě a připomínkovém řízení metodických a koncepčních materiálů na národní úrovni,
 • spolupracuje s ústředními orgány státní správy, především Ministerstvem vnitra, s Republikovým výborem pro prevenci kriminality a Úřadem vlády, s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, krajským ředitelstvím policie, orgány samosprávy, neziskovým a zájmovými sdruženími v uvedených oblastech,
 • zajišťuje a usměrňuje činnost odborných pracovníků obcí s rozšířenou působností, obcí, neziskového sektoru a dalších organizací v oblasti prevence kriminality a protidrogové politiky na území kraje,
 • průběžně mapuje, soustřeďuje a vyhodnocuje informace o vývoji kriminality v kraji a navrhuje opatření ke zlepšení stávající situace,
 • realizuje celokrajské projekty prevence kriminality s cílem snížit trestnou činnost na území kraje,
 • podává žádosti o dotace do jednotlivých dotačních titulů, přidělené dotace efektivně a hospodárně využívá a v souladu s platnou legislativou vede potřebné účetnictví,
 • zpracovává každoročně Program prevence kriminality Středočeského kraje a Výroční zprávu o stavu drog ve Středočeském kraji,
 • síťuje na vertikální úrovni instituce, samosprávy měst a obcí v oblasti prevence kriminality a protidrogové politiky,
 • zajišťuje odborné vzdělávání pro koordinátory prevence kriminality obcí, místní protidrogové koordinátory, odbornou i širokou veřejnost v oblasti prevence kriminality a protidrogové politiky kraje,
 • zpracovává podklady a sleduje efektivní využití finančních prostředků určených na protidrogovou politiku kraje,
 • zveřejňuje aktivity v kraje v oblasti prevence kriminality a protidrogové politiky.