Krajská komise pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji neboli „Krajská epidemiologická komise" (dále jen „KEK") byla zřízena hejtmanem Středočeského kraje v souladu s usnesením č. 1271 Vlády České republiky ze dne 8. listopadu 2006. 

KEK je stálým pracovním orgánem hejtmana a její statut schvaluje hejtman kraje. KEK svolává ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, který je předsedou této komise, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení epidemiologické situace v kraji a k přijetí opatření v případě výskytu závažných infekčních onemocnění.

KEK ke své činnosti využívá „Krajský pandemický plán", který je součástí Krizového plánu kraje.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, KEK se stává součástí Krizového štábu kraje a přejímá řízení ochrany veřejného zdraví a akceschopnosti subjektů v regionu kraje.

Krajská epidemiologická komise (pracovní štáb) ve Středočeském kraji v rámci zabezpečení úkolů:

  • informuje hejtmana a tajemníka bezpečnostní rady kraje o průběhu a důsledcích výskytu závažných infekčních onemocnění včetně výskytu chřipky způsobené novou variantou chřipkového viru v případě pandemie chřipky a o přijatých opatřeních,
  • vyhodnocuje vývoj epidemiologické situace v regionu kraje,
  • informuje Komisi pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v ČR (Ústřední epidemiologickou komisi) v intervalech jí stanovených o vývoji situace v regionu,
  • rozhoduje v rozsahu stanoveném právními předpisy o přijímání příslušných protiepidemických opatřeních s regionální působností,
  • prostřednictvím předsedy komise může vyžádat  potřebné podklady ke své činnosti a pro plnění svých úkolů,
  • rozhoduje o sběru potřebných údajů ke stanovení protiepidemických opatření v regionu Středočeského kraje.