Povodňová komise Středočeského kraje (PK) byla zřízena hejtmanem Středočeského kraje v souladu s ustanovením § 80 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). PK je podřízena ústřednímu povodňovému orgánu.

V období mimo povodeň jsou povodňovými orgány ve Středočeském kraji:

a)  orgány obcí,

b)  obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

c)  krajský úřad.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány ve Středočeském kraji:

a)   povodňové komise obcí,

b)  povodňové komise obcí s rozšířenou působností,

c)  povodňová komise kraje.

Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

PK svolává hejtman, který je předsedou této komise, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení povodňové situace a k přijetí opatření podle nastalé povodňové situace a dále mimo období povodní ohrožujících území správního obvodu kraje, k projednání závažných otázek k zabezpečení ochrany před povodněmi, a to zpravidla jednou ročně. Předseda PK je povinen PK svolat bezodkladně nebo v požadovaném termínu, pokud o to požádá člen PK nebo předseda PK obce s rozšířenou působností ve správním obvodu Středočeského kraje.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, přejímá řízení ochrany před povodněmi krizový štáb kraje podle ustanovení § 77 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případech, kdy je v době povodní vyhlášen krizový stav, se PK stává součástí krizového štábu kraje (§ 39 odst.2 krizového zákona).

Statut a Jednací řád PK jsou uvedeny v Dokumentech ke stažení.

Povodňový orgán kraje ve svém územním obvodu v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi:

 • potvrzuje soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů správních obvodů obcí s rozšířenou působností s povodňovým plánem správního obvodu kraje,
 • zpracovává povodňový plán správního obvodu kraje podle § 71 odst. 3 písm. c) a předkládá jej ústřednímu povodňovému orgánu,
 • prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
 • ukládá podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany,
 • organizuje odborná školení a výcvik členů povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností a účastníků ochrany před povodněmi,
 • účastní se hlásné povodňové služby na území kraje, informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány obcí s rozšířenou působností, Český hydrometeorologický ústav a Ministerstvo životního prostředí,
 • organizuje, řídí a koordinuje opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů, řídí a koordinuje opatření prováděná povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností,
 • vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 • řídí ve svém správním obvodu ovlivňování odtokových poměrů manipulacemi na vodních dílech v rámci manipulačních řádů; nařizuje mimořádné manipulace na těchto vodních dílech nad rámec schváleného manipulačního řádu po projednání s dotčenými povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, s příslušnými správci povodí a s povodňovými orgány krajů, jejichž správní obvody mohou být touto mimořádnou manipulací ovlivněny,
 • posuzuje vliv zabezpečovacích prací na vodních tocích a vodních dílech na odtokový režim po projednání se správci vodních toků a vodních děl, které jimi mohou být dotčeny, a koordinuje jejich provádění,
 • zpracovává souhrnnou hodnotící zprávu o povodni včetně analýzy rozsahu a výše povodňových škod a účelnosti provedených opatření,
 • vede záznamy v povodňové knize,
 • využívá pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy záchranných prací operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.