Nákazová komise pro Středočeský kraj (NK) byla zřízena ředitelem Krajské veterinární správy (KVS) Středočeského kraje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). NK je poradním orgánem ředitele KVS pro Středočeský kraj.

NK svolává ředitel KVS pro Středočeský kraj, který je předsedou této komise, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení veterinární situace v kraji a k přijetí mimořádných veterinárních opatření (přehled opatření je uveden v § 54 a § 55 veterinárního zákona) v případě výskytu nebezpečné nákazy.

NK ke své činnosti využívá „Pohotovostní plán", který je součástí Krizového plánu kraje.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, NK se stává součástí Krizového štábu kraje a přejímá řízení mimořádných veterinárních opatření a akceschopnosti subjektů v regionu kraje.

Krajská veterinární správa Středočeského kraje v rámci zabezpečení úkolů:

  • vypracovává a aktualizuje krajský pohotovostní plán a kontroluje jeho plnění,
  • organizuje činnost krajského krizového centra tlumení nákaz,
  • organizuje provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz a k jejich zdolávání,
  • rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření v obvodu své působnosti nebo jeho části, dozírá na jejich plnění,
  • oznamuje na základě výsledků předběžného vyšetření zvířat podezření z výskytu nebezpečné nákazy SVS ČR a po jejich potvrzení výskyt této nákazy KÚ Středočeského kraje, obci a orgánu PČR,
  • výskyt nemoci přenosné ze zvířat na člověka oznamuje příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.