• Zabezpečuje metodickou, poradenskou a konzultační činnost pro příspěvkové organizace Středočeského kraje v oblasti účetnictví, rozpočtu, vnitřního kontrolního systému, finančního hospodaření a elektronizace procesů.
  • Tvoří pravidla a předpisy a zavádí nástroje k nastavení jednotného finančního řízení příspěvkových organizací.
  • Realizuje centralizovaný sběr účetních a ekonomických dat příspěvkových organizací SK a provádí jejich analýzu a sumarizaci.
  • Posuzuje finanční plány příspěvkových organizací ve vztahu k rozpočtu kraje a zajišťuje zveřejnění rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací SK.
  • Vede aktualizovaný seznam příspěvkových organizací SK a zajišťuje zápis a aktualizaci povinných informací o příspěvkových organizacích SK v celostátním registru osob (ROS).
  • Zpracovává jednotné předpisy a metodické postupy pro příspěvkové organizace SK a posuzuje soulad realizovaných procesů ve vztahu zřizovatele a příspěvkové organizace s vnitřní a vnější legislativou.
  • Podílí se na pravidelném vyhodnocování systému finanční kontroly u příspěvkových organizací, včetně jeho účinnosti a přiměřenosti.
  • Spravuje a metodicky řídí komunikaci krajského úřadu s příspěvkovými organizacemi a strukturu informací o příspěvkových organizacích SK na Portálu příspěvkových organizací.