Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

Středočeský kraj v roce 2023 nehospodaří podle rozpočtového provizoria. Rozpočet Středočeského kraje na rok 2023 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 011-20/2022/ZK ze dne 28. 11. 2022.