• Připravuje návrh střednědobého výhledu rozpočtu kraje, návrh rozpočtu nebo rozpočtového provizoria kraje.
  • Provádí rozpis rozpočtu kraje, kontroluje a vyhodnocuje jeho plnění příjmů a čerpání výdajů.
  • Vede evidenci schválených změn rozpočtu, realizuje schválené změny rozpočtu, aktualizuje schválený rozpočet kraje.
  • Řídí a vyhodnocuje peněžní toky, zajišťuje likviditu kraje a provádí zhodnocování dočasně volných finančních prostředků.
  • Navrhuje dluhovou politiku kraje, provádí činnosti spojené se správou a zajištěním cizích (úvěrových) zdrojů kraje.
  • Zabezpečuje styk s peněžními ústavy včetně přípravy smluvních vztahů s těmito subjekty včetně zřizování a zrušení účtů kraje.
  • Zpracovává analýzy, predikce a odhady vývoje rozpočtu kraje či vyhodnocuje trendy v ekonomickém vývoji kraje.
  • Zajišťuje komplexní zpracování a zúčtování cestovních náhrad zaměstnanců Středočeského kraje zařazených do krajského úřadu a členů zastupitelstva.
  • Zabezpečuje zveřejňování dokumentů rozpočtu dle platné legislativy.
  • Předkládá Ministerstvu financí za kraj údaje, které jsou potřebné pro vypracování státního závěrečného účtu.