Účet pro příjem dotací vedený u ČNB č. 94-2028111/0710

Od 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Územní samosprávné celky mají povinnosti zřídit u České národní banky účty určené k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu. Tato právní úprava vymezuje peněžní prostředky státní pokladny výhradně jako prostředky na účtech, které jsou podřízeny jednotlivým souhrnným účtům státní pokladny a jsou vedeny výhradně u České národní banky.
 

Středočeský kraj má zřízen u České národní banky účet č.: 94-2028111/0710