Daňová exekuce v praxi obecních úřadů (evidence, vybírání, exekuce)

Metodická pomůcka kanceláře veřejného ochránce práv Ing. Mgr. Radky Malinové

Dokumenty ke stažení

Informace o zveřejnění metodické pomůcky k procesní novele zákona o místních poplatcích

Dne 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 252/2023 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Uvedená novela významným způsobem zasahuje do správy místních poplatků, zejména pokud jde o oblast stanovení místních poplatků. Odbor Správní činnosti MF ČR rozhodl vypracovat metodickou pomůcku, jejímž cílem je přehlednou a srozumitelnou formou vysvětlit správcům poplatku jednotlivá novelizovaná ustanovení zákona o místních poplatcích a jejich vazbu na zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Metodická pomůcka k procesní novele zákona o místních poplatcích byla zveřejněna k širšímu využití na webu Ministerstva financí pod přiloženým odkazem.

Metodická pomůcka k procesní novele zákona o místních poplatcích | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

 

Dokumenty ke stažení

Zákon č. 252/2023 Sb. kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament České republiky schválil dne 13. července 2023 novelu zákona o místních poplatcích s účinnosti od 1. ledna 2024. Daná novela vyšla ve sbírce zákonů dne 25. 8. 2023. Se změnami je možné se seznámit na uvedených dokumentech. Souhrn hlavních novinek obsahuje další užitečné odkazy, včetně právních výkladů k zákonným zmocněním.
 

Dokumenty ke stažení

Informace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny

Na internetových stránkách Ministerstva financí jsou Odborem 39 – Správní činnosti  zveřejněny informace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny, které lze získat na uvedeném odkazu:

 Informace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny | 2022 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz).

Otázky a odpovědi k místním poplatkům za komunální odpad - metodická pomůcka Odboru 39  Ministerstva financí ČR

Novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, provedenou zákonem č. 543/2020 Sb., byly s účinností od 1. 1. 2021 do soustavy místních poplatků zařazeny poplatky za komunální odpad. Odbor 39 Ministerstva financí ČR zpracoval metodickou pomůcku, v níž podrobně rozpracoval problematiku obou místních poplatků za komunální odpad. Formou otázek a odpovědí rovněž vyjádřil své stanovisko k nejčastěji kladeným dotazům. Metodická pomůcka byla zveřejněna na webových  stránkách Ministerstva financí ČR.

(https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2021/metodicka-pomucka--mistni-poplatky-za-ko-42598).

Dokumenty ke stažení

Vzory exekučních příkazů na přikázání pohledávky z účtu a na srážky ze mzdy nebo z jiných příjmů

Vzory exekučních příkazů, které jsou určeny pro případné využití v roce 2022 z webových stránek Ministerstva financí ČR. Konkrétně se jedná o vzor exekučního příkazu přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb a exekuční příkaz srážkami ze mzdy. V obou vzorech došlo k úpravě textu poučení tak, aby korespondoval s právní úpravou obsaženou v občanském soudním řádu. U exekučního příkazu přikázáním pohledávky z účtu byl v poučení vypuštěn text, který se týkal možnosti zřízení a vedení chráněných účtů v daňové exekuci. K úpravě poučení bylo přistoupeno v návaznosti na výkladové stanovisko poskytnuté Ministerstvem spravedlnosti ČR, které k dotazu MF ČR sdělilo, že dle jeho právního názoru v daňové exekuci chráněný účet nelze zřídit. Důvodem je jednak skutečnost, že správci daně nebyly svěřeny pravomoci soudu stran zřizování chráněného účtu, jak to vyžaduje ust. § 177 odst. 2 daňového řádu, a dále, že ani soud, který nevede vůči dlužníkovi výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu (neboť jde o daňovou exekuci), nemůže vydat oznámení o čísle účtu. Soud v tomto případě nemá ani oprávnění rozhodovat o tom, že účet není chráněný, když ze zákona neplyne, že by se mělo zahajovat samostatné řízení o zrušení režimu chráněného účtu, nebo že by měl soud rozhodovat mimo řízení. Pro úplnost MF ČR dodává, že pokud byl chráněný účet před nařízením daňové exekuce zřízen v řízení o výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu, vedený soudem, nebo v exekučním řízení, vedeném soudním exekutorem, správce daně nemůže nařídit exekuci přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb ohledně pohledávky dlužníka z chráněného účtu.

U exekuce nařízené srážkami ze mzdy bylo do o. s. ř. (§ 270 odst. 2, § 279 odst. 1 a § 291 odst. 3 o. s. ř.) zakotveno právo plátce mzdy či jiných příjmů na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikají v souvislosti s prováděním srážek. Tyto náklady představují samostatný nárok, který bude také v případě daňové exekuce vznikat plátci mzdy přímo na základě občanského soudního řádu. V tomto smyslu bylo do textu exekučního příkazu doplněno poučení. Dodáváme, že paušální nárok vznikne plátci mzdy v exekučních řízeních, která budou zahájena od 1. 1. 2022 (účinnost novely o. s. ř.).

Dokumenty ke stažení

Místní poplatky v praxi obcí: Správa místních poplatků dle daňového řádu obecná a zvláštní část

Metodická pomůcka formou prezentace z projektu ESO, ESF a EU, SMO Ing. Mgr. Radky Malinové, kancelář veřejného ochránce práv

Dokumenty ke stažení

Uplatnění nároku na osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Metodická pomůcka VOP týkající se osvobození osob omezených na základě zákona na osobní svobodě u poplatku za obecní systém odpadového hospodářství obsahující informaci s návrhem informačního dopisu a s návrhem formuláře k podání ohlášení poplatníků pro uplatnění nároku na osvobození osob omezených na základě zákona na osobní svobodě u poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, který lze v případě zájmu využít.

Dokumenty ke stažení

Ministerstvo financí zřídilo na svých internetových stránkách informace k problematice místních, správních a soudních poplatků. Najdete zde aktuální informace, metodiku a odpovědi na dotazy.

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky

 

Informace o možnosti posunutí splatnosti místních poplatků nebo jejich promíjení v období nouzového stavu na stránkách Ministrerstva vnitra ČR zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-moznosti-obci-posunout-splatnost-mistnich-poplatku-ci-promijet-mistni-poplatky-v-obdobi-nouzoveho-stavu.aspx

 

Postup správce daně při podaném odvolání proti rozhodnutí

Dokumenty ke stažení

Promíjení místních poplatků - metodické doporučení Ministerstva financí ČR k aplikaci ustanovení § 16a a § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění zákona č. 266/2015 Sb.

Dokumenty ke stažení