Seznam obcí Středočeského kraje:  Kontakty na obce - Liferay (www.stredoceskykraj.cz)
Seznam dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje:  Rejstřík dobrovolných svazků obcí - Liferay (www.stredoceskykraj.cz)

 

Výčet konsolidovaných jednotek státu na rok 2024

Dokumenty ke stažení

Termíny předání výkazů roku 2024 do CSÚIS

Dokumenty ke stažení

Metodický pokyn Ministerstva financí k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů – transfery poskytované ze státního rozpočtu

Dokumenty ke stažení

Doporučení pro sestavení příjmové strany rozpočtů obcí na rok 2024

Dokumenty ke stažení

Zrušení povinnosti veřejného zadavatele vyžádat si předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření či změně smlouvy v případě koncesí

Dokumenty ke stažení

Termíny předání roční účetní závěrky do CSÚIS za rok 2023

Dokumenty ke stažení

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů na rok 2023

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na stránkách http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/vycet-konsolidovanych-jednotek-statu-a-d výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu č. 312/2014 Sb. Subjekty, které jsou obsaženy ve výčtu budou za účetní období 2023 zahrnuty do účetních výkazů za Českou republiku.

Dle § 11 odst. 5 konsolidační vyhlášky státu má spravující jednotka povinnost informovat konsolidovanou jednotku státu o její zahrnutí do konsolidačního celku státu, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výčtu ministerstvem.

Na konsolidované jednotky uvedené ve výčtu ministerstva financí ČR (vybrané dobrovolné svazky obcí, společnost s ručením omezeným, akciové společnosti), se bude nově za rok 2023 vztahovat nová informační povinnost, a to vyplnit a předat do CSÚIS tzv. Pomocný konsolidační přehled (dále jen „PKP“). Termín předání PKP je stanoven vyhláškou č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška) a bude se předávat 1x ročně. K předání PKP s daty ve stavu k 31.12.2023 dojde nejpozději do 31.7.2024.

Na stránkách MF ČR http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual naleznete jak konsolidační manuál, tak i metodické pomůcky k informování o sestavování a předávání Pomocného konsolidačního přehledu do CSÚIS včetně vzorového příkladu.