• Zajišťuje daňové řízení o odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem.
  • Provádí správní řízení o přestupcích obcí a dobrovolných sdružení obcí.
  • Spravuje pohledávky po splatnosti a jejich vymáhání.
  • Vykonává přenesenou působnost na úseku místních poplatků.
  • Vede daňovou agendu Středočeského kraje jako poplatníka.