Kontakty pro nahlížení do 7. Akt ZÚR SK

V souladu s § 37 odst. 2 a 3 stavebního zákona jsou ZÚR SK včetně dokladové dokumentace dostupné k nahlížení na odboru regionálního rozvoje v 1. patře budovy krajského úřadu v místnosti č. 1079.

Prosíme případné žadatele o nahlížení do materiálů o domluvu s níže uvedenými kontaktními osobami:

 

Ing. Michaela Pušová
Tel. 257 280 942
E-mail: pusovam@kr-s.cz

Ing. Jakub Pilař
Tel. 257 280 564
E-mail: pilar@kr-s.cz

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad"), jako orgán příslušný k pořizování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a § 42 odst. 10 stavebního zákona,

vydání 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po této aktualizaci 

O vydání rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 30. 5. 2022 usnesením č. 027-16/2022/ZK podle § 7 odst. 2 písm. a) a § 36 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s § 171 až 174 správního řádu. Zastupitelstvo Středočeského kraje zároveň:

- konstatovalo ověření souladu 7. aktualizace Zásad Středočeského kraje s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2., 3., 5. a 4., se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ČR dle ustanovení § 41 odst. 2 stavebního zákona;

- rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu, o námitkách uplatněných k návrhu 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.