Mapa území

Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice - Mladá

Zpět Regenerace a využití území brownfieldu Milovice-Mladá

Vedle řešení aktuální problematiky regenerace území spočívající v odklizení zbývající stavební sutě a dokončení demolic staveb určených k odstranění kvůli ekologickým škodám je realizován v území BVVP Mladá projekt na nápravu škod z působení Sovětské armády.  Jedná se o práce v gesci MŽP ČR, jež směřují k odstranění kontaminace v zasaženém podloží a též některých staveb. Dekontaminační práce jsou v rámci I. etapy rozloženy na dobu 5 let. Po skončení této etapy bude vyhodnocena činnost formou aktualizace Analýzy rizik a poté bude rozhodnuto, zda byly zásahy v území dostatečné.

Pro řešení komplexního posuzování problematiky správy a dalšího využití daného území v majetku SK v BVVP Mladá byla v rámci nastavení dalších postupů a rozhodovacích kroků v prosinci 2020 Radou kraje, jakožto pracovní a poradní orgán novému vedení SK, zřízena „Komise pro otázky bývalého vojenského výcvikového prostoru Mladá". Jsou do ní jmenováni zástupci krajské samosprávy, pracovníci KÚ a rovněž představitelé samospráv okolních měst a obcí. Mezi řešená témata tohoto orgánu je uváděno např.:

  • vyjednávání se společností Mladá RP, s.r.o. - k vyklizení krajských pozemků od majetku této společnosti v podobě stavebního odpadu
  • vyjednávání se společností VALEO AUTOKLIMATIZACE k. s. – k užívání nemovitostí v rámci nájemní smlouvy
  •  stanovení rozvojové koncepce majetků Středočeského kraje v BVVP Mladá ve vztahu k strategickému rozčlenění těchto majetků dle předpokládaného účelu využití, infrastruktuře, harmonogramu dalších kroků v rámci strategického plánování
  • dokončení demolic po ukončení vztahu se spol. Mladá RP
  • určení údržbových cílů - jako opravy silniční sítě, opravy letištní plochy, údržba zeleně, plán lesního hospodářství, aj.
  • stanovení koncepce řízení nájemních a jiných vztahů na majetcích Středočeského kraje v předmětných lokalitách BVVP Mladá
  • aktualizace koncepce rozvoje plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení Milovice, aj.

Krajské zastupitelstvo v lednu 2021 přijalo v problematice využívání nemovitostí v majetku SK v BVVP Mladá na základě předchozích vyjednávání 2 zásadní rozhodnutí. Jednak byla schválena dohoda se spol. Mladá RP, coby nájemcem nemovitostí dle smlouvy z r. 2010, o ukončení dlouholetého sporu. Na základě jejího uzavření bylo umožněno konečně po řadě let v dříve pronajatých lokalitách danému nájemci svobodně nakládat s krajskými majetky a přistoupit tak k záměrům na regeneraci nemovitostí a k  jejich budoucímu využití.

Druhým rozhodnutím zastupitelstva kraje bylo stanoveno nahrazení krátkodobé (5 leté) nájemní smlouvy se spol. VALEO AUTOKLIMATIZACE, k. s. dlouhodobou (na 20 let). Na základě toho bude převážná část letištních ploch využita co zkušební polygon pro testování a vývoj autonomních technologií pro uplatnění v produkčním segmentu AUTOMOTIVE. Dle smlouvy bude umožněno právo stavby – vybudování technicko-administrativního zázemí, přičemž nájemce vybuduje své administrativní centrum vč. inženýrských sítí.

Na krajských pozemcích v lokalitě A – Milovice-Boží Dar ale mimo pronajaté plochy (VALEO AUTOKLIMATIZACE, k. s., letiště SLZ Milovice) zůstává k řešení brownfield o ploše cca více než 250 ha. Jedná se zejména o severní i jižní předpolí bývalého vojenského letiště. Po rozhodnutích ZK v lednu 2021 se vytváří nyní konečně prostor pro zásadní kroky vedoucí k regeneraci území a v souladu s územně plánovací dokumentací a koncepčními dokumenty kraje a města Milovic najít vhodné a potřebné, co do funkční náplně a ekonomiky schůdné řešení využití této významné regionálně rozvojové plochy kraje.