Kontaktní informace

Bc. Alena Hanzel
Krajský RIS3 koordinátor
Tel.: +420 731 104 049
e-mail: hanzel@kr-s.cz

Ing. Jakub Pechlát
Regionální RIS3 manažer
Tel.: +420 601 551 931
e-mail: pechlat@s-ic.cz

 

Základní informace o RIS3 strategii

RIS3 strategie

Hlavní nástroj pro nastartování inovačního ekosystému a rozvoj konkurenceschopnosti založené na znalostech

Výzkumná a inovační strategie inteligentní specializace (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy – tzv. RIS3) stanovuje důležité oblasti pro rozvoj regionu a určuje, co se má podniknout pro to, aby tyto oblasti byly ještě větším přínosem pro dané území.

Zároveň slouží k efektivnímu financování aktivit (z evropských, národních a regionálních zdrojů), které mají vést ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, a to především posílením výzkumných a inovačních kapacit ve vytyčených perspektivních oblastech ekonomiky.

V případě ČR je takovým strategickým dokumentem Národní RIS3 strategie.

V každém regionu se realizuje prostřednictvím krajských RIS3 strategií, které zohledňují specifika místního inovačního ekosystému i specializace hospodářství a zpřesňují prioritní oblasti stanovené na národní úrovni.

Ve Středočeském kraji je hlavním nositelem těchto snah Středočeské inovační centrum.

 

RIS3 strategie Středočeského kraje

Představuje základní strategický dokument pro realizaci politiky na podporu rozvoje kraje směrem k vyspělému hospodářství založenému na využívání a rozvíjení hospodářské a znalostní specializace a reflektování potřeb a výzev, kterým region bude čelit.

To by mělo být do budoucna založeno zejména na inovacích všeho druhu a ve všech společenských oblastech, pokročilých technologiích a službách, výrobě s vysokou přidanou hodnotou, kvalifikovaných a kreativních lidech a prosperujících a ambiciózních malých a středních firmách.

 

Akční plán RIS3 strategie

Akční plán představuje soubor projektových záměrů, intervencí a opatření, které realizuje nebo plánuje realizovat kraj, Středočeské inovační centrum nebo další subjekty aktivně působící v regionálním inovačním prostředí (výzkumné organizace, vzdělávací subjekty, firmy, municipality) v návaznosti na stanovené prioritní oblasti a strategické cíle schválené krajské RIS3 strategie.

Tento dokument má sloužit k zajištění realizace RIS3 strategie, přenášení jejích záměrů do praxe a naplňování ve strategii vytyčených cílů.