Pomozte nám regulovat hazard

V souvislosti s debatami o omezení či zákazu hazardních her na území obcí, chceme tímto v rámci Středočeského kraje upozornit na problematiku hraní hazardních her a poskytnout relevantní informace o jeho rizicích, důsledcích, ale také poskytnout informace o pomoci a kontaktech, kam je možné se obrátit či odkázat. V neposlední řadě bychom rádi poskytli informace o možnostech regulace hazardních her obecně závaznými vyhláškami obce.

Hraní hazardních her může vyústit v problémové (patologické) hráčství, označované také jako gambling. To je prokazatelně spojeno s negativními zdravotními, sociálními a ekonomickými dopady, a to nejen pro samotného hráče, ale i pro jeho okolí. Dle Zprávy o hazardním hraní v České republice 2023, vydané Národním monitorovacím střediskem, je v riziku problémového hraní 2,4 – 4,5 % a ve vysokém riziku problémového hraní pak 1,3 % populace České republiky. Problémové hráčství je vedle uvedených negativních dopadů také z hlediska prevence kriminality potenciálním kriminogenním faktorem.

V rámci bezpečnostní a preventivní politiky Středočeského kraje je na prevenci kriminality kladen velký důraz, stejně tak i na prevenci a léčbu závislostí. Nechceme tak podcenit žádnou oblast, která má sebemenší vliv na bezpečnost a pocit bezpečí obyvatel Středočeského kraje. Na prevenci kriminality a stejně tak na prevenci a léčbu závislostí vynakládá Středočeský kraj nemalé finanční prostředky. Každým rokem se daří navyšovat objem finančních prostředků Fondu prevence, ze kterého jsou poskytovány dotace na primární prevenci, prevenci kriminality a na prevenci a léčbu závislostí. Z dosavadní partnerské spolupráce s jednotlivými obcemi s rozšířenou působností v kraji vyplývá, že i v jednotlivých obcích není prevence kriminality, prevence a léčba závislostí podceňována, čehož si velice ceníme a jsme za tuto mnohdy skvělou spolupráci velice rádi. Pomozte nám tedy regulovat hazard ve Středočeském kraji.

Omezení dostupnosti hráčských příležitostí (omezení počtu provozoven, omezení provozní doby provozoven) snižuje i míru problémového hraní v populaci.

Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023
Novou tematickou zprávu o hazardních hrách zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti dne 27. 6. 2023. Je v pořadí osmou tematicky zaměřenou zprávou o hazardním hraní v ČR. Shrnuje dostupné informace o trhu a nabídce, změnách v legislativním rámci a současně informace z populačních i dalších výběrových studií a data ze zdravotnické statistiky týkající se hazardního hraní. Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023 je k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.drogy-info.cz

Zákon o hazardních hrách

Legislativní rámec pro provozování hazardních her v ČR poskytuje od r. 2017 zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Na začátku r. 2021 vešla v účinnost poměrně rozsáhlá novela zákona o hazardních hrách a také novela zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, došlo rovněž k omezení osvobození příjmů z výher z hazardních her. Zákon definuje druhy hazardních her, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her.

Orgány vykonávající státní správu v oblasti provozování hazardních her podle tohoto zákona o hazardních hrách jsou:

 • Ministerstvo financí,
 • obecní úřad,
 • orgány Celní správy České republiky.

Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost. Předpokladem je skutečnost, že tato náhoda nebo předem neznámá okolnost není nikomu známa, tedy nejen provozovateli hazardní hry, ale ani sázejícímu. Zároveň musí být zaručeno, že výsledek hazardní hry není možné ovlivnit. Pokud by nebyly zaručeny veškeré výše uvedené předpoklady, nebylo by možné takovou hazardní hru povolit, resp. vydat Ministerstvem financí základní povolení k jejímu provozování.

Jednotlivé druhy hazardních her jsou následující:

 • loterie,
 • kursová sázka,
 • totalizátorová hra,
 • bingo,
 • technická hra,
 • živá hra,
 • tombola a
 • turnaj malého rozsahu.

Hazardní hry nesmí být provozovány ve škole a školském zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení poskytujícím ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru sloužícím církvi nebo náboženské společnosti a v zařízení složky integrovaného záchranného systému. Provozovatel hazardních her nesmí umožnit účast na hazardní hře osobě mladší 18 let.

Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách

Dále jen "Rejstřík vyloučených osob“ je neveřejným informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo financí. Rejstřík vyloučených osob slouží k zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám. Cílem je ochrana ohrožených skupin osob před negativními následky z hraní hazardu. Chrání se tak nejen samotní hráči, ale také jejich rodiny a nejbližší okolí, které často trpí negativními důsledky s tím spojenými.

Zákon o hazardních hrách předvídá možnost zápisu fyzické osoby do Rejstříku vyloučených osob z moci úřední nebo na základě žádosti fyzické osoby.

Do Rejstříku vyloučených osob zapisovány fyzické osoby:

 1. které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
 2. které jsou starší 18 let a jsou s osobou podle písmene a) společně posuzovanou podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
 3. vůči kterým je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení,
 4. kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení,
 5. kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku,
 6. které mají k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, kterou neplní, a tomuto dítěti je přiznáno náhradní výživné pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném (platné od 1.7.2022), nebo
 7. které o zápis samy požádají.

Více informací o Rejstříku vyloučených osob naleznete na webových stránkách Ministerstva financí.

Rizika spojená s hraním hazardních her

 • prokazatelné sociální, ekonomické a zdravotní dopady, nejvýraznějším je zadluženost
 • psychické a psychosomatické zdravotní problémy, ztráta blízkých osobních vztahů
 • je spojováno se zvýšeným užíváním návykových látek
 • z hlediska prevence kriminality je potenciálním kriminogenním faktorem
 • je spojeno se zvýšenou zejména majetkovou trestnou činností

Kromě přímých dopadů na hráče a osoby jemu blízké lze identifikovat také širší negativní dopady provozování hazardních her pro bezprostřední okolí a celou společnost. Provozování hazardních her může ohrožovat životní prostředí obyvatel, bezpečnost, veřejný pořádek a veřejné zdraví. Patologické hráčství je dle klasifikace WHO považováno za nemoc v kategorii Nutkavé a impulzivní poruchy. Spočívá v častých opakovaných epizodách hráčství‚ které dominují v životě subjektu na újmu hodnot a závazků sociálních‚ vyplývajících ze zaměstnání‚ materiálních a rodinných. Z klinického hlediska má znaky velmi podobné závislosti. Mezi nejdůležitější příznaky patří zaujetí hrou, zvyšování sázek, ztráta kontroly nad hraním a lhaní či podvody přímo související s hrou či obstaráváním prostředků na ni. V případě finanční ztráty se patologický hráč pokouší opětovnou hrou získat peníze zpět a může tak roztočit spirálu narůstajících proher.

Regulace hazardních her ze strany obcí

Obce mohou v případě, že je to potřebné k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, regulovat hazardní hry svými obecně závaznými vyhláškami na základě generální klauzule obsažené v ustanovení § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích"), tj. za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a v mezích ustanovení § 12 zákona o hazardních hrách.

Zákon o hazardních hrách v ustanovení § 12 taxativně vymezuje druhy hazardních her (bingo, technická hra, živá hra a turnaj malého rozsahu), které lze obecně závaznou vyhláškou regulovat, a zavádí i možnost plošně vyloučit provozování těchto druhů hazardních her na celém území obce. Právě s provozováním těchto typů her v land-based prostředí (v herně nebo v kasinu), či s pořádáním turnajů malého rozsahu, jež jsou v podstatě živou hrou, je spojena celá řada negativních jevů, jež mohou mít vliv na záležitosti veřejného pořádku v obci a běžný život obce, a jako takové mohou být regulovány obecně závaznou vyhláškou obce. Obecně závaznou vyhláškou může obec pro své území, či jeho vymezenou část, určit pozitivním výčtem místa anebo čas určený k provozování hazardních her, či negativním výčtem vymezit místa anebo čas, v nichž je provoz hazardních her zakázán.

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 5.1
Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem financí a dalšími subjekty, vytvořili komplexní metodické doporučení pro obce, jak postupovat v případě regulace hazardního hraní na svém území.  Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 5.1 - Tvorba obecně závazných vyhlášek (práva a povinnosti obcí v oblasti regulace hazardních her) naleznete na URL adrese:  https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Tipy: 

 • Podporujte programy primární prevence rizikového chování na základních a středních školách.
 • Podporujte sociální a zdravotní služby poskytující pomoc osobám zasaženým problémem hazardního hraní, ať jsou to přímo hráči, nebo jejich blízcí.
 • Regulujte dostupnost hráčských příležitostí (omezením počtu provozoven, omezením provozní doby provozoven) a přispějte ke snížení míry problémového hraní v populaci.
 • Zajímejte se o problematiku, informujte se, mějte přehled o aktuálním dění.

Kam pro informace?

Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly,  nám. Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4, e-mail: odbordk@mvcr.cz, ID datové schránky: 6bnaawp

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu,  Letenská 15, 118 10 Praha 1, e-mail:  MetodikaObce@mfcr.czloterie@mfcr.czpodatelna@mfcr.cz

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4, Tel.: 234 009 111, ID datové schránky: 6sxny3p, www.financnisprava.cz, ID datové schránky: 6sxny3p, Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00

Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4, e-mail: podatelna@cs.mfcr.cz, ID datové schránky: 7puaa4c

Celní úřad pro Středočeský kraj, Washingtonova 11, 110 00 Praha 1, Tel: 261 334 773, e-mail: podatelna610000@cs.mfcr.cz, ID datové schránky: xafnz2g, Úřední hodiny: Po, St 8:00-17:00

Organizace poskytující odborné poradenství a odbornou péči v oblasti závislostí ve Středočeském kraji:

Adiktologické centrum, s.r.o.
OAT Kolín, Na Pustině 1068, 280 02 Kolín, Tel.: 733 193 646
OAT Mělník, Bezručova 612, 276 01 Mělník, Tel.: 731 947 512
OAT Mníšek Pod Brdy, Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy, Tel.: 602 651 337
www.adiktologickecentrum.cz

Laxus z.ú.
AdiCentrum Mladá Boleslav, Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav, Tel.: 730 516 447, 735 170 915
www.laxus.cz

Magdaléna, o.p.s.
Adiktologická ambulance Beroun, Havlíčkova 1732, 266 01 Beroun, Tel.: 736 665 344
Adiktologická ambulance Příbram, Žežická 193, 261 01 Příbram VII., Tel.: 735 171 883
www.magdalena-ops.eu

Prostor plus, o.p.s.
Poradna pro závislosti, Zahradní 17, 280 02 Kolín, Tel.: 735 757 095
www.prostor-plus.cz

Zařízení sociální intervence Kladno
Ambulantní doléčovací program, Jana Palacha 1620, 272 01 Kladno, Tel.:  312 292 322, 736 648 936 (příjem do služby, první kontakt)
www.zsi-kladno.cz

On-line a telefonická pomoc:

Mapa pomoci v oblasti závislostíwww.drogy-info.cz/mapa-pomoci
Mapa pomoci obsahuje kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí v České republice, rozčleněné do kategorií podle druhu služby, a dále podle jednotlivých krajů a v nich podle okresů a měst. Mezi druhy služby jsou i služby pro odvykání kouření a služby zaměřené na hazardní hraní (gambling). Mapu pomoci spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraníwww.hazardni-hrani.cz
Národní stránky pro podporu odvykání hraní, které provozuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. V rámci těchto stránek je zřízena národní linka pro odvykání hraní

Národní linka pro odvykáníhttps://chciodvykat.cz/odvykani-hrani/, tel. číslo: 800 350 000
Linka je určena všem občanům ČR starším 15 let, kteří se potýkají s nadměrným hraním a sázením, nebo se potřebují poradit ohledně odvykání svých blízkých osob. Služba poskytuje poradenství také pro odborníky (psychology, adiktology, sociální pracovníky…), kteří se ve své praxi setkávají s osobami závislými na hraní a chtějí se o možných řešeních poradit.

Poradna Kliniky adiktologie: https://poradna.adiktologie.cz/
Online adiktologická poradna pro různé druhy závislostí včetně gamblingu. Zahrnuje samotest závislosti a svépomocný intervenční online programu pro osoby, které mají problém se závislostí na internetu, rizikovým užíváním alkoholu, gamblingem nebo s kouřením tabáku. Tento program je rozdělen do tří základních částí na sebe logicky navazujících: motivační fáze, fáze změny a fáze prevence relapsu. Online poradnu provozuje Klinika Adiktologie 1. LKF UK a VFN v Praze.

Špatná sázka (Magdalena, Prostor Plus, Semiramis, Laxus)www.f63.cz
Internetové stránky projektu Sˇpatná sázka, obsahující informace o gamblerství a problémovém hraní a kontakty, kam se obrátit pro pomoc. Stránky jsou určeny samotným hráčům, jejich blízkým a příbuzným. Obsahují také sekci „Pomáhám“ určenou všem, kteří se s patologickými hráči setkávají v rámci výkonu profese – lékařům, sociálním pracovníkům, zaměstnancům úřadů, poraden, neziskových organizací, ale také napřílad těm, kdo půjčují peníze nebo radí s hospodařením. Projekt je realizován organizacemi poskytující adiktologické služby ve Středočeském kraji (Magdalena, Prostor Plus, Semiramis, Laxus).

Projekt zodpovědné hraní: www.zodpovednehrani.cz
Projektu Zodpovědného hraní propojuje společensky zodpovědné společnosti, které se podílejí na moderních a cílených nástrojích pomoci a podává pomocnou ruku těm, kdo ji potřebují. Nabízí prevenci zaměřenou na snižování rizik a minimalizace škod (tzv. harm reduction přístup) způsobených sobě nebo okolí vlivem nadměrného hraní. Nejedná se o zákaz hazardu, ani odsouzení těch, kteří hrají ve volném čase pro zábavu, ale jde o to, aby hraní hazardních her zůstalo zábavou a nepředstavovalo osobní nebo celospolečenský problém.

Naberte kurz (Podané ruce): www.nabertekurz.cz
Projekt, který provozuje organizace Podané ruce, o.p.s., je založen na principu harm reduction, zaměřuje se na šíření adekvátních informací o rizicích hazardního hraní a uplatňování sebeomezujících opatření, informační servis, poradenství, včasnou intervenci (případně krizovou intervenci) pro hráče pomocí vytvořené mobilní aplikace Port (Naberte kurz), na webu projektu nabertekurz.cz, facebookovém a instagramovém profilu, pomocí telefonní linky (+420 773 774 373) a také cestou systematického aktivního oslovování cílových skupin vprostřed internetu (tzv. e-terén).

Končím s hraním (SANANIM): www.koncimshranim.cz
Webová služba Končím s hraním je projekt organizace SANANIM pomáhající lidem, kteří mají problémy s hazardem a kvůli svému jednání se dostávají do finančních, partnerských nebo sociálních problémů. Nabízíme internetové poradenství a ověřené kontakty na odborné adiktologické služby v Praze i celé ČR. Hlavním internetovým nástrojem je tento program internetové léčebné intervence.

Neprohraj se (Prevent 99): www.neprohraj.se
Tým specializovaných pracovníků, který pomáhá sázkařům a hráčům živých či technických her a jejich blízkým – nejčastěji hráčům automatů a návštěvníkům kasín, dále pak sázkařům a z velké části také jejich rodinám, okrajově i hráčům závislým na PC hrách, sociálních sítích a jejich rodinám. Poskytují odborné individuální a skupinové terapie – pro hráče i blízké, poradenství včetně finančního a právní pomoci. Působí zejména v Jihočeském kraji, ale v online poradně pak poskytují informace celé republice a dokáží odkázat na nejbližší poradnu.

Svépomocná skupina Anonymní gambleřiwww.anonymnigambleri.cz
Společenství osob se zkušenostmi s hazardním hraním, které nabízí uzavřená setkání pro hráče a pomáhá překonat závislost na hazardním hraní a předejít recidivě. Jejich společným přáním je, aby co nejvíce kolegů a kolegyň trpících nemocí zvanou patologická závislost na hazardních hrách a sázkách, oslovil program Anonymních Gamblerů a tím se šířilo jeho poselství: uzdravení, povzbuzení, pomoc těm, kteří skutečně touží opustit svět hazardních her a sázek i lidem, kteří by chtěli iniciovat utvoření AG v místě svého bydliště.

Dluhové poradenství: www.jakprezitdluhy.cz
Posláním této služby je poskytování odborné pomoci lidem, kteří se dostali do problémů s dluhy a svoji situaci neumějí nebo nemohou sami řešit. Dluhoví poradci poskytují podporu lidem, kteří jsou ohroženi finančními problémy, a zároveň hledají řešení pro ty, kteří se již ve finanční krizi ocitli. Službu provozuje organizace Člověk v tísni, o.p.s.