Časopis Nika

Časopis Nika

Časopis Nika je tradičním odborným periodikem zaměřeným na oblast ochrany přírody a krajiny. Vychází několikrát ročně již od roku 1979, v roce 2005 jej převzalo občanské sdružení (nyní zapsaný spolek) Centrum environmentálních studií. Od roku 2008 se na vydávání časopisu Nika autorsky i finančně podílí také Středočeský kraj, který je počínaje rokem 2013 jeho oficiálním partnerem. Krajský úřad zajišťuje rovněž distribuci časopisu do základních i středních škol či středisek ekologické výchovy ve Středočeském kraji.

Časopis Nika se věnuje ekologické osvětě a zaměřuje se na zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí v souvislosti se začleněním naší republiky do Evropské unie. Soustředí se samozřejmě i na přírodní hodnoty v ČR – především v Praze a středních Čechách, na ekologickou výchovu, alternativní zdroje energie nebo stav městské zeleně. Do časopisu jsou zařazovány informace o stavu pražských a středočeských stezek a cyklotras. Nika se zaměřuje na působení nevládních neziskových organizací v oblasti životního prostředí na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje a informuje o krocích a aktivitách pražského magistrátu i Středočeského kraje v dané oblasti.

Za dobu své existence vešel časopis Nika do povědomí nejen ekologů, ochránců přírody a životního prostředí, ale i široké veřejnosti. Přispívá k větší informovanosti pedagogů, studentů, odborné i laické veřejnosti o stavu životního prostředí u nás a slouží jako komunikační nástroj v oblasti EVVO. Nika seznamuje čtenáře s aktuálními problémy ekologické výchovy a osvěty, prohlubuje environmentální vzdělanost obyvatel a jejich odpovědnost vůči biosféře, jejich městu a jim samým.

„Středočeský kraj je samosprávný orgán, který má za jeden z hlavních cílů pečovat o zdravé životní prostředí na území, které spravuje. S péčí o životní prostředí je nerozlučně spojena dobrá úroveň znalosti občanů a návštěvníků kraje v oblasti správného rozhodování ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí celkově. Proto se ve Středočeském kraji snažíme významně věnovat environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (EVVO). O tom svědčí i to, že jednou z prvních koncepcí, kterou kraj schvaloval jako dokument vytyčující konkrétní cíle a způsoby jejich dosažení, je Koncepce EVVO Středočeského kraje, schválená v roce 2003. (...)

Tímto číslem se NIKA přiřadila k dalším informačním zdrojům pro environmentální osvětu. Středočeský kraj se rozhodl využívat časopis pro periodické předávání informací o dění ve Středočeském kraji, jeho přírodě i stavu životního prostředí. Kraj podpoří distribuci časopisu do středočeských středních škol a středisek EVVO v kraji."

časopis Nika, květen 2008, str. 40

Dokumenty