O bezpečnosti ve středočeském kraji

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných mimořádných událostí a krizových situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných krizových situací, zajistit zvládnutí těchto situací v rámci působnosti Středočeského kraje (orgán krizového řízení) a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu společenského života v postiženém území a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace, území a státu.

Podle § 2 písm.a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů se rozumí „krizovým řízením souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury". Krizovou situací je mimořádná událost (velkého rozsahu), narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je na území kraje vyhlášen hejtmanem „Stav nebezpečí", nebo na území státu vyhlášen Vládou ČR „Nouzový stav", případně „Stav ohrožení státu" (krizové stavy).

Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí, anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně, může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace „Nouzový stav", „Stav ohrožení státu" nebo „Válečný stav" (podle čl. 2, odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky).

KRAJSKÝ ÚŘAD V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ

Činnost a úkoly kraje a krajského úřadu při krizovém řízení vyplývají ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a 4. směrnice Ministerstva vnitra (č.j.: MV–117572-2/PO-OKR-2011) ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce.

Vnitřní předpisy ředitele krajského úřadu upřesňují činnost a podíl krajského úřadu na zajišťování připravenosti a řešení mimořádných událostí a krizových situací. Zejména je nastaven postup, pravomoci, povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců Krajského úřadu Středočeského kraje zařazených do zvláštních orgánů kraje po dobu činnosti těchto orgánů při řešení mimořádných událostí a krizových situací v souvislosti s existencí krizového štábu kraje a určenými odbornými pracovními skupinami ve stálé pracovní skupině krizového štábu kraje.

Schéma organizace krizového řízení ve Středočeském kraji - (formát .pdf, 99kB)