Nacházíte se na zkušební verzi nového Portálu Středočeského kraje. Oficiální úřední deska je dostupná na www.kr-stredocesky.cz

Prostřednictvím úřední desky mají občané přístup k mnoha důležitým dokumentům, jako jsou např. majetkové záměry kraje, výběrové řízení na zaměstnance zařazené do Krajského úřadu, ředitele příspěvkových organizací, obecně závazné vyhlášky či nařízení.

Úřední desku lze nalézt buď před budovou Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, nebo v online podobě pod tímto textem.

Délka doby vyvěšení se řídí zákonnými předpisy; nejčastěji bývá 15 až 30 dnů. Ohlášení jiných organizací, které nepodá vyhlašovatel v elektronické podobě, budou na webových stránkách pouze anotovány.

Úřední deska ve formátu otevřených dat.

Uredni Deska

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví povinnost územně samosprávného celku

  1. Zveřejnit návrhy střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu a závěrečného účtu, a to nejméně 15 dnů před jeho projednáváním na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku,
  2. Zveřejnit schválený střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet a závěrečný účet do 30 dnů od jeho schválení až do doby zveřejnění nového střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu na následující rozpočtový rok a závěrečného účtu za následující rozpočtový rok,
  3. Zveřejnit schválená pravidla rozpočtového provizoria nejpozději do 31. prosince rozpočtového roku předcházejícího rozpočtovému roku, na který jsou schválena, a to až do zveřejnění schváleného rozpočtu na rozpočtový rok, na který jsou schválena,
  4. Zveřejnit schválená rozpočtová opatření do 30 dnů od jejich schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje.

Zveřejnění návrhů střednědobého výhledu rozpočtu Středočeského kraje, rozpočtu Středočeského kraje a závěrečného účtu Středočeského kraje

Návrhy střednědobého výhledu rozpočtu Středočeského kraje, rozpočtu Středočeského kraje a závěrečného účtu Středočeského kraje budou zveřejňovány nejméně 15 dní přede dnem zahájení jejich projednávání na zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje na této stránce.

Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Středočeského kraje, rozpočtu Středočeského kraje, závěrečného účtu Středočeského kraje, schválených rozpočtových opatření, schválených pravidel rozpočtového provizoria

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Středočeského kraje, schválený rozpočet Středočeského kraje, schválený závěrečný účet Středočeského kraje, schválená rozpočtová opatření, schválená pravidla rozpočtového provizoria (v případě neschválení rozpočtu Středočeského kraje)  jsou zveřejněny na níže uvedených odkazech:

Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet

Závěrečný účet

Rozpočtová opatření

Pravidla rozpočtového provizoria

Střednědobý výhled rozpočtu Středočeského kraje na roky 2022-2026 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 009-08/2021/ZK dne 28. 6. 2021.

Rozpočet Středočeského kraje na rok 2023 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 011-20/2022/ZK dne 28. 11. 2022.

Rozpočtová opatření jsou schvalována průběžně na jednáních Rady a Zastupitelstva Středočeského kraje.

Závěrečný účet Středočeského kraje za rok 2021 byl schválen usenesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 008-17/2022/ZK dne 27. 6. 2022.

Do listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři vedoucí oddělení rozpočtu, č. dveří 0135 (střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření, pravidla rozpočtového provizoria) a vedoucí oddělení účetnictví a výkaznictví, č. dveří 0032 (závěrečný účet).