Sál zastupitelstva

Zastupitelstvo Středočeského kraje spravuje kraj, který je samostatným územně samosprávným celkem, v rozsahu stanoveném zákonem. Je jediným z orgánů kraje, jehož členové jsou přímo voleni občany v demokratických volbách, a to na 4 roky. V oblasti krajské samosprávy je nadřazený všem ostatním.

Zastupitelstvo má ve Středočeském kraji 65 členů. Rozhoduje ve věcech samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje jen tehdy, pokud to výslovně stanoví zákon.

Zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Zastupitelstvo se může platně usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. K platnému přijetí usnesení, rozhodnutí nebo volbě je rovněž potřebná nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, o průběhu zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje hejtman a zvolení ověřovatelé. Zastupitelstvo přijímá na svých jednáních usnesení. Podrobnosti jednání zastupitelstva jsou upraveny v jednacím řádu zastupitelstva. Zastupitelstvo zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány.

Pro funkční období 2020 – 2024 bylo ve volbách, které se konaly 2. a 3. října 2020, zvoleno za hnutí STAN18 zastupitelů, za Českou pirátskou stranu 12 členů, za Občanskou demokratickou stranu 16 členů, za koalici Spojenci pro Středočeský kraj (TOP 09, Hlas a Zelení) 4 zastupitelé, za hnutí ANO 2011 15 členů zastupitelstva.