O odboru dopravy středočeského kraje

Odbor dopravy vykonává samostatnou i přenesenou působnost a člení se na oddělení:

  • Oddělení pozemních komunikací,
  • Oddělení dopravně správních agend,
  • Oddělení silniční dopravy.

Součástí odboru je i sekretariát, v němž jsou zařazeni asistentky, právníci a ekonomové odboru. Sekretariát zabezpečuje administrativní agendu, organizační a koordinační činnosti nezbytné pro výkon funkce vedoucího odboru a jednotlivých oddělení.

Silniční doprava ve Středočeském kraji

Středočeský kraj je největším samostatným územně správním celkem v České republice. Území kraje má 10 928 km2 s velmi rozsáhlou silniční a železniční sítí. V kraji se nachází dálnice a silnice I. třídy, které jsou ve vlastnictví státu. Dále jsou zde silnice II. a III. třídy, jenž jsou ve vlastnictví kraje a v neposlední řadě velké množství místních komunikací ve vlastnictví měst a obcí.

Poloha regionu v centrální části Čech obklopující Hlavní město Prahu významně ovlivňuje systém dopravy a jeho charakteristiky. Úzká vazba s Hlavním městem a hustá dopravní síť činí kraj z hlediska dopravy mimořádně významným. Přes jeho území vedou historicky radiálně uspořádané hlavní železniční tratě i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení zde má i vodní doprava. Přibližně třemi čtvrtinami své délky vede Středočeským krajem také labsko-vltavská cesta, kterou jako jedinou v republice využívá vnitrostátní i mezinárodní lodní doprava. Veřejnou dopravou se zabývá Odbor veřejné mobility.

Středočeský kraj usiluje o snížení ekologické zátěže pocházející z dopravy. Kromě budování okružních a spojovacích komunikací, včetně dopravních obchvatů měst, schválila Rada kraje také záměr výstavby 10 krajských záchytných parkovišť, která mají za cíl umožnit uživatelům osobních automobilů dojíždějících do Hlavního města Prahy vyhnout se přetíženým radiálním komunikacím, nedostatku parkovacích kapacit v Praze a komfortně zaparkovat u železniční stanice či zastávky ve Středočeském kraji, či u rychlých páteřních linek autobusové dopravy a dále pokračovat veřejnou dopravou v rámci systému Pražské integrované dopravy.

Prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu je Středočeským krajem zabezpečována v souladu s platnou legislativou. V oblasti BESIP zajišťujeme prostřednictvím organizace dopravní výchovy dětí a mládeže, dopravní soutěže a dalších činností dle místních podmínek, které přispívají k větší bezpečnosti při provozu na pozemních komunikacích. Na těchto aktivitách spolupracuje kraj s dalšími organizacemi.

Všeobecné informace nabízí rozdělení po činnostech prováděných jednotlivými odděleními Odboru dopravy. Tam se nachází informace a odkazy odbornějšího zaměření řešených agend a dozvíte se podrobnosti týkající se předmětu Vašeho zájmu v oblastech silničního hospodářství, podnikání v nákladní dopravě, dopravně správních agend, STK nebo autoškol.