Dne 29. 1. 2024 přijalo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 026-30/2024/ZK Program podpory rodinné politiky Středočeského kraje 2024-2026. Cílem schváleného koncepčního dokumentu je specifikovat konkrétní opatření v oblasti podpory rodinné politiky na území Středočeského kraje a jeho posláním je zavedení koordinovaného přístupu k problematice podpory rodinné politiky na území Středočeského kraje konkrétními aktivitami v definovaných oblastech.

Program zohledňuje potřeby rodin, jakožto původní a nejdůležitější společenské skupiny a instituce s hlavními funkcemi reprodukce, výchovy, socializace anebo přenosu kulturních vzorů, má za cíl aktivně podporovat vznik a zachování funkční rodiny, kvalitu rodinného života a vhodných podmínek pro rodiny v oblasti osobní, volnočasové a profesní. Realizátorem programu je Středočeský kraj a jeho zainteresované odbory, které spolupracují s dalšími partnery. Program reflektuje požadavky hlavního partnera, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a také realizovatelná opatření ze strany Středočeského kraje a jeho kompetencí.