VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2024 NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DEFINAVANÝCH V ZÁKONĚ Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ  

Středočeský kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb a vyzývá poskytovatele sociálních služeb k podání žádosti o dotaci pro rok 2024 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách") z rozpočtu Středočeského kraje. Krajské dotační řízení je vyhlašováno na základě „Dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2024 v oblasti poskytování sociálních služeb". 

Účel dotace (účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty) 

Dotace z rozpočtu kraje bude poskytnuta formou roční vyrovnávací platby určené na financování běžných výdajů související s poskytováním základních činností sociálních služeb dle Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu. 

Dotaci SK lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci), a to na službu, která je zapsána v registru sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách), a je uvedena v Síti sociálních služeb ve Středočeském kraji - Seznam poskytovatelů od roku 2024 (dále jen „Síť SK"). 

Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách) a na úhradu 100 % skutečných nákladů konkrétní sociální služby. 

Všeobecné podmínky pro posouzení žádostí o poskytnutí dotace na rok 2024 jsou podrobně stanoveny v dokumentu Vyhlášení dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2024 (dále jen „Vyhlášení"), jehož přílohou je dokument Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2024 (dále jen „Pravidla"), který upravuje základní principy a priority dotačního řízení, mechanismus výpočtu optimálního návrhu dotace a způsob stanovení redukčních mechanismů a reálného návrhu dotace. 

Podmínky a pravidla pro poskytnutí dotace, pro posouzení žádosti a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace upravuje Metodika dotačního řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2024 (dále jen „Metodika SK"), která je také přílohou Vyhlášení. Způsob a výše finanční podpory se řídí i Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze (dále jen „Metodika MPSV"). 

Dále je přílohou Vyhlášení také Veřejnoprávní smlouva o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2024. 

Veškeré dokumenty naleznete v Dokumentech ke stažení. 
 

Důvody podpory stanoveného účelu 

Dotace je poskytována na podporu sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami. Podpora sociálních služeb bude uskutečňována za podmínek stanovených zejména Vyhlášením, Metodikou SK a MPSV, Pravidly. 
 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků 

Celkový objem finančních prostředků určených na podporu poskytování sociálních služeb je dán objemem prostředků, který bude na tyto účely pro příslušný rok vyčleněn ve státním rozpočtu v kapitole MPSV a na základě rozhodnutí přidělen SK. Středočeský kraj zažádal pro rok 2024 o částku 4 391 599 000 Kč. 
 

Maximální výši dotace a kritéria pro stanovení výše dotace 

Maximální výše dotace a kritéria pro stanovení výše dotace jsou obsaženy v dokumentech Vyhlášení, Metodika SK, Metodika MPSV, dále pak v dokumentu Pravidla, přičemž i hodnocení žádostí se řídí těmito dokumenty. 
 

Okruh způsobilých žadatelů 

Žádost o dotaci mohou podat poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zařazeni v Síti SK. Služby, resp. kapacity, které nebudou v rámci dotačního řízení na rok 2024 podpořeny, jsou uvedeny v dokumentu Vyhlášení. 
 

Lhůta pro podání žádosti 

Prostřednictvím aplikace OKslužby poskytovatel Žádost pro rok 2024 je možné podávat v termínu: od 23.10. 2023 do 6.11. 2023 
 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

Hodnocení Žádostí provádějí zaměstnanci Krajského úřadu SK Odboru sociálních věcí, při hodnocení se řídí, pokud není stanoveno jinak, Metodikou SK, Metodikou MPSV, dále pak dokumenty „Pravidla" a „Vyhlášení". 

Posouzení je prováděno samostatně v případě každé jednotlivé sociální služby, na kterou je v rámci žádosti požadována dotace pro příslušný rok, přímo v internetové aplikaci. 


Dostupnými informacemi pro hodnocení je/jsou: 

  • vlastní žádost podaná prostřednictvím k tomu určené aplikace včetně příloh 

  • informace uvedené na webových stránkách poskytovatele 

  • informace z registru poskytovatelů sociálních služeb 

  • žádosti o dotaci z loňských let 

Z poskytnuté dotace lze hradit pouze uznatelné náklady/výdaje. Neuznatelné náklady/výdaje a nadhodnocené položky budou od požadavku na dotaci SK odečteny. V oblasti uznatelných nákladů/výdajů bude postupováno v souladu s Metodikou SK a Metodikou MPSV. 
 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

Po stanovení reálné výše dotace - viz dokument Pravidla, budou o přidělené dotaci rozhodovat orgány Středočeského kraje tj. Rada Středočeského kraje a Zastupitelstvo Středočeského kraje, dle zasedání těchto orgánů na začátku roku 2024 (leden – únor 2024). Po schválení rozdělení dotací pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb budou na webových stránkách Středočeského kraje zveřejněny přehledové tabulky ve věci přidělení/nepřidělené dotace jednotlivým sociálním službám. Zároveň budou poskytovatelé sociálních služeb vyzváni k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby (dále jen „Veřejnoprávní smlouva"), a k podpisu Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu. 
 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

Podmínky pro poskytnutí dotace jsou obsaženy v dokumentech Vyhlášení, Metodika SK a Pravidla. Na přidělení dotace není právní nárok. 


Vzor žádosti 

Viz aplikace Ministerstva práce a sociálních věcí - OK systém (OKslužby – poskytovatel). 
 

Přílohy žádosti: 

Příloha č. 1 k Žádosti_Doplňkové informace 

Příloha č. 2 k Žádosti_Čestné prohlášení