Informace o podávání a vyřizování stížností na výkon SPO OSPOD Krajského úřadu Středočeského kraje

Informace o podávání a vyřizování stížností pro děti: 

Co dělat, když se mi něco nelíbí (klikni na smajlík).


 

 

Stížnost lze podat:

 • na nevhodné chování pracovníků;
 • na nevhodný nebo nesprávný úřední postup;
 • na nedodržování právních předpisů;
 • na nerespektování Vašich práv;
 • lze také namítat podjatost pracovníka (námitka podjatosti). 

Stížnost: Vyjádření nespokojenosti s kvalitou a způsobem výkonu sociálně právní ochrany (např. stížnost na nevhodné chování a jednání konkrétního zaměstnance nebo postup pracoviště).

Podjatost: O námitku podjatosti se jedná například v situaci, kdy pracovník, který je pověřený vedením případu byl nebo stále je s klientem v příbuzenském nebo jinak důvěrném vztahu a mohl by mít zájem na ovlivnění projednávání případu, nebo má jiný osobní zájem na ovlivnění výsledku řízení. Důvodem k vyloučení pro podjatost nikdy není pouze konkrétní postup nebo chování pracovníka.    

Co by měla stížnost obsahovat:

 • jméno, příjmení, bydliště, (adresu pro doručování), kontakt na stěžovatele (e-mail, telefon);
 • popis podstatných okolností problému, na co si konkrétně stěžujete a čeho se jako stěžovatel domáháte, případně která Vaše práva byla porušena a jakým způsobem;
 • označení úřadu, pracoviště případně osoby, na kterou si stěžujete (Krajský úřad Středočeského kraje, oddělení sociálně-právní ochrany dětí);
 • co požadujete a jaký postup řešení navrhujete;
 • kopie dokumentů, které se záležitostí souvisejí a obsahují důležité informace.

Stížnost je možné podat také anonymně - tzn.  bez uvedení jména, příjmení a bydliště. Obsah anonymního podání bude přezkoumán a prošetřen pouze jako podnět.

Jakým způsobem můžete stížnost podat:

Písemnou formou dopisem odeslaném poštou na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Elektronickou poštou musí být podání opatřeno elektronickým podpisem (včetně poskytovatele certifikačních služeb) na e-mailovou adresu: posta@kr-s.cz; podatelna@kr-s.cz; epodatelna@kr-s.cz.

Datovou schránkou prostřednictvím informačního systému datových schránek provozovaného Českou poštou, s. p., ID datové schránky Krajského úřadu Středočeského kraje je  keebyyf.

Osobním doručením do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, v době: pondělí - čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod., v pátek do 14 hod. Pracovnice podatelny Vám na kopii stížnosti potvrdí její převzetí.

Ústním podáním do protokolu - v úředních dnech v pracovní době (pondělí a středa od 8 do 17 hodin), v ostatních pracovních dnech v pracovní době od 8 do 14 hodin, se můžete dostavit na Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde s Vámi stížnost sepíší a také Vám vysvětlí další možný postup řešení problému.

Postup při vyřizování stížnosti:

Lhůta pro vyřízení stížnosti je do 60 dnů ode dne doručení, stěžovatel je o výsledcích vyrozuměn.

 • Vedoucí Odboru sociálních věcí, který je zodpovědný za vyřešení stížnosti, prověří všechny uvedené skutečnosti a rozhoduje také o podjatosti pracovníka.
 • Pokud je stížnost shledána za důvodnou nebo částečně důvodnou, jsou učiněna nezbytná opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
 • Není-li stěžovatel spokojen se způsobem vyřízení stížnosti, je možné podat stížnost nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to:
  • písemně na adresu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
  • emailem na adresu: posta@mpsv.cz 
  • osobně předat stížnost na podatelnu MPSV (adresa viz výše)
  • osobně na adrese MPSV (viz výše) v rámci konzultačních dnů (každou ST 14:00 - 17:00 hod.).

Stížnost na řadového zaměstnance adresovanou na krajský úřad vyřizuje přímý nadřízený pracovníka proti němuž stížnost směřuje (vedoucí oddělení, vedoucí odboru).

Informace o způsobech podání stížnosti jsou veřejnosti dostupné také: