Informace

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP") dle § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.

Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotnických služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

Umístit dítě do ZDVOP lze:

 • na základě rozhodnutí soudu;
 • na základě uzavření smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti s OSPOD;
 • na základě uzavření smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti se zákonnými zástupci;
 • na základě uzavření smlouvy o poskytování ochrany a pomoci dítěti s dítětem;
 • na základě neodkladné péče dle § 15 odst. 1 ZSPOD.

Délka pobytu dítěte v ZDVOP umístěného na základě:

 • ochrana a pomoc se poskytují na přechodnou dobu nepřesahující zpravidla 6 měsíců bez ohledu na to, je-li poskytována na základě smlouvy o poskytování ochrany a pomoci nebo na základě soudního rozhodnutí.

Počet dětí v zařízení:

 • max. 20 dětí v jednom zařízení;
 • počet lze překročit pouze v případech:
  • kdy je zařízení umístěno ve více budovách;
  • umístění sourozenecké skupiny;
  • poskytování ochrany a pomoci v případech dle § 15 odst. 1ZSPOD (po dobu, než rozhodne soud o návrhu OÚ ORP na vydání předběžného opatření).

Počet dětí na jednoho pečujícího zaměstnance ZDVOP:

 • max. počet 4 děti na 1 zaměstnance zajišťujícího osobní péči.;
 • v případě sourozenecké skupiny nebo krizového lůžka může jeden zaměstnanec po dobu nezbytně nutnou pečovat o max. 5 dětí.