Základní informace

Výkon sociálně-právní ochrany dětí je zajišťován orgány sociálně-právní ochrany dětí, které jsou vyjmenovány v § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, jsou jimi:

  • krajské úřady (v Praze Magistrát hlavního města Prahy),
  • obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti (městské úřady, ve statutárních městech magistráty a úřady městských obvodů, v Praze úřady pověřených městských částí),
  • obecní úřady,
  • újezdní úřady,
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 
  • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
  • Úřad práce ČR - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu.

Sociálně-právní ochranu dále zajišťují:

  • obce a kraje v samostatné působnosti (zejména v oblasti vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí),
  • komise pro sociálně-právní ochranu dětí,
  • právnické a fyzické osoby, kterým bylo vydáno pověření k výkonu SPO ke konkrétním činnostem (viz pověřené osoby).

Široké laické i odborné veřejnosti jsou nejznámější orgány sociálně-právní ochrany dětí vykonávající SPO na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností známé pod zkratkou OSPOD. Výkon sociálně-právní ochrany je přeneseným výkonem státní správy.  

V rámci Středočeského kraje bylo zákonem zřízeno celkem 26 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, v rámci jejichž správního obvodu vykonávají SPO sociální pracovníci zařazení zpravidla do oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení prevence (viz přehled OSPOD). Místní příslušnost OSPOD je upravena v § 61 zákona o SPOD a řídí se až na výjimky místem trvalého pobytu dítěte, kterému je SPO poskytována.