V oblasti realizace činností sociální práce podle zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi provádí metodickou a kontrolní činnost vůči pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností na území kraje. Na svém území koordinuje poskytování pomoci osobám ohroženým nepříznivou sociální situací. Dále provádí metodickou a kontrolní činnost vůči obecním úřadům v oblasti veřejného opatrovnictví a dalších agend v oblasti sociálních věcí.
Vydává rozhodnutí o registraci sociálních služeb, o změně registrace a o zrušení registrace. Rozhoduje o změně registrace na základě oznámení poskytovatele sociálních služeb o změnách. Vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, případně jiné právnické dle zákona o sociálních službách. Je správcem listinné podoby registru a zpracovatelem elektronické podoby registru. Provádí kontroly plnění registračních podmínek.
Z pozice koordinátora pro romské záležitosti plní úkoly při naplňování státní politiky vůči příslušníkům národnostních menšin žijících na území kraje a plní úkoly napomáhající procesu integrace příslušníků romské komunity do společnosti.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

V rámci Odboru sociálních věcí jsou sociální služby a sociální práce zajišťovány skrze oddělení:

Oddělení sociální práce a registrace

Koordinuje poskytování pomoci osobám ohroženým v důsledku sociálně nepříznivé situace na území kraje. Poskytuje metodickou pomoc obcím. Vykonává kontrolu jejich činnosti na úseku sociální práce, veřejného opatrovnictví a další činnosti v přenesené působnosti. Vydává rozhodnutí o registraci sociálních služeb, o změně registrace a o zrušení registrace. Rozhoduje o změně registrace na základě oznámení poskytovatele sociálních služeb o změnách. Vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, případně jiné právnické dle zákona o sociálních službách. Je správcem listinné podoby registru a zpracovatelem elektronické podoby registru. Provádí kontroly plnění registračních podmínek.

Oddělení koncepce a metodiky sociálních služeb a oddělení ekonomiky v sociální oblasti

Poskytuje metodickou podporu pro poskytovatele sociálních služeb a obce. Řeší stížnosti a podněty týkající se kvality sociálních služeb v příspěvkových organizacích kraje. Poskytuje sociálněprávní poradenství a konzultace občanům a institucím na úseku sociálních služeb. Zpracovává nebo se podílí na vytváření koncepčních a analytických materiálů kraje v oblasti sociálních služeb. Poskytuje podporu organizacím zapojeným do procesu transformace sociálních služeb. Zabezpečuje tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a sítě sociálních služeb v kraji, podílí se na komunitním plánování kraje. Zabezpečuje realizaci grantového řízení z Humanitárního fondu Středočeského kraje v sociální oblasti a provádí kontroly věcné i finanční u příjemců dotací z tohoto fondu. Podílí se na zajištění financování poskytovatelů sociálních služeb, vyhodnocuje investiční požadavky a potřeby krajem zřizovaných zařízení sociálních služeb a dle možnosti financování je doporučuje k realizaci, zajišťuje dotační řízení ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách, podílí se na finančních kontrolách využití dotací, zajišťuje finanční vypořádání dotací, administruje dotace určené obcím. Podílí se na tvorbě a realizaci projektů Středočeského kraje z Operačního programu Zaměstnanost (viz záložka Projekty).

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Sociálně-právní ochrana představuje soubor různých opatření a nástrojů, které je třeba používat včas, vhodně a účelně s vědomím, že základním principem při poskytování sociálně-právní ochrany je nejlepší zájem a blaho dítěte.  

JMÉNO FUNKCE SVĚŘENÁ AGENDA
Mgr. Petr Hrubý vedoucí oddělení soc. práce a registrace krajský koordinátor sociálních kutátorů
Jitka Cardová referent pro oblast sociálních věcí kontrolní a metodická činnost vůči obcím, odborné sociální poradenství občanům, výkon sociální práce podle zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi, parkovací průkazy, zvláštní příjemce důchodu, úhrada za stravu a péči u dítěte umístěného v domě se zdravotním postižením na základě rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy, uzavírání smluv s poskytovateli sociálních služeb podle zákona o sociálních službách
Bc. Barbora Linhartová, DiS referent pro oblast sociálních věcí kontrolní a metodická činnost vůči obcím, odborné sociální poradenství občanům, výkon sociální práce podle zákona o sociálních službách a zákona o pomoc v hmotné nouzi
Bc. Michaela Malíková referent pro oblast sociálních věcí kontrolní a metodická činnost vůči obcím, odborné sociální poradenství, výkon sociální práce podle zákona o sociálních službách a zákona o pomoc v hmotné nouzi
Bc. Anna Randová referent pro oblast sociálních věcí kontrolní a metodická činnost vůči obcím, metodická a kontrolní činnost v oblasti veřejného opatrovnictví
Bc. Markéta Hlaváčková registrace poskytovatelů sociálních služeb

registrace poskytovatelů sociálních služeb, kontrolní činnost plnění registračních podmínek

Alena Kultová registrace poskytovatelů sociálních služeb registrace poskytovatelů sociálních služeb, kontrolní činnost plnění registračních podmínek
Mgr. Cyril Koky, MPA koordinátorpro romské záležitosti a integrace cizinců metodická a kontrolní činnost vůči obcím, romská problematiká, integrace cizinců na úrovni sociálních věcí