PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

Věcné zaměření kontroly: Plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal krajský úřad podle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o registraci.
Cíl kontroly: Prověřit, zda jsou nadále plněny všechny podmínky registrace podle § 79 a § 80 zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Plán kontrol registračních podmínek na rok 2023.

REGISTRACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Registrační povinnost pro poskytovatele sociálních služeb je zásadní změnou, kterou přinesl zákon č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2007.

Zavedení registru poskytovatelů sociálních služeb je základním předpokladem k získání přehledu o rozsahu a charakteru sítě sociálních služeb. Pro poskytovatele je zařazení do registru podmínkou k poskytování sociálních služeb, ale neznamená nárok na zařazení do sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji. Pouze zařazení do sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji opravňuje poskytovatele žádat o finanční prostředky na zajištění sociálních služeb. Tedy registrace je nezbytným oprávněním k poskytování sociální služby. Je však pouze jednou z podmínek pro zařazení do sítě sociálních služeb a následné financování. Žadatel o registraci by měl tedy vážně zvážit, zda je schopen dostát podmínek poskytování sociální služby bez případného financování z veřejných zdrojů. Bližší informace k síti sociálních služeb viz Síť sociálních služeb Středočeského kraje na rok 2023

Údaje z registru poskytovatelů současně umožní vytvoření veřejného informačního systému, který bude sloužit k lepší orientaci v systému sociálních služeb.

 

DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
 

  Počet registrovaných lůžek na 1 přepočtený úvazek zdravotnického pracovníka Počet registrovaných  lůžek na 1 přepočtený úvazek pracovníka přímé péče (pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, zdravotnický pr…. všechna přímá péče dohromady) Počet registrovaných lůžek na 1 přepočtený úvazek sociálního pracovníka Počet registrovaných lůžek na 1 přepočtený úvazek pracovníka v sociálních službách
Domovy pro seniory 12 3 51 4
DZR 14 2 50 3
DOZP 11 2 54 3
Týdenní stacionáře 10 2 42 3

Je nezbytné, aby v době podání žádosti o registraci byla doložena odborná způsobilost od požadovaného počtu pracovníků v přímé péči.

V tabulce je uvedeno doporučené personální zajištění služby s ohledem na posouzení dostatečného personálního zajištění u vybraných pobytových služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) při žádosti o registraci.

Toto doporučení vychází z výše zmíněných sociálních služeb, již registrovaných Krajským úřadem Středočeského kraje.

Pro účely registrace je nutné, aby žadatel  doložil  nezbytné personální zajištění v hodnotách uvedených v tabulce.

V případě nižších hodnot než je uvedeno v tabulce musí být personální zajištění  předem zdůvodněno a  zkonzultováno  s vedoucím oddělení sociální práce a registrace sociálních služeb.