PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

Věcné zaměření kontroly: Plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal krajský úřad podle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o registraci.
Cíl kontroly: Prověřit, zda jsou nadále plněny všechny podmínky registrace podle § 79 a § 80 zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Plán kontrol registračních podmínek na rok 2024 .

REGISTRACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Registrační povinnost pro poskytovatele sociálních služeb je zásadní změnou, kterou přinesl zákon č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, od 1.1.2007.

Zavedení registru poskytovatelů sociálních služeb je základním předpokladem k získání přehledu o rozsahu a charakteru sítě sociálních služeb. Pro poskytovatele je zařazení do registru podmínkou k poskytování sociálních služeb, ale neznamená nárok na zařazení do sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji. Pouze zařazení do sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji opravňuje poskytovatele žádat o finanční prostředky na zajištění sociálních služeb. Tedy registrace je nezbytným oprávněním k poskytování sociální služby. Je však pouze jednou z podmínek pro zařazení do sítě sociálních služeb a následné financování. Žadatel o registraci by měl tedy vážně zvážit, zda je schopen dostát podmínek poskytování sociální služby bez případného financování z veřejných zdrojů. Bližší informace k síti sociálních služeb viz Síť sociálních služeb Středočeského kraje na rok 2024 .

Údaje z registru poskytovatelů současně umožní vytvoření veřejného informačního systému, který bude sloužit k lepší orientaci v systému sociálních služeb.

 

DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
 

  Počet registrovaných lůžek na 1 přepočtený úvazek zdravotnického pracovníka Počet registrovaných  lůžek na 1 přepočtený úvazek pracovníka přímé péče (pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, zdravotnický pr…. všechna přímá péče dohromady) Počet registrovaných lůžek na 1 přepočtený úvazek sociálního pracovníka Počet registrovaných lůžek na 1 přepočtený úvazek pracovníka v sociálních službách
Domovy pro seniory 12 3 51 4
DZR 14 2 50 3
DOZP 11 2 54 3
Týdenní stacionáře 10 2 42 3

Je nezbytné, aby v době podání žádosti o registraci byla doložena odborná způsobilost od požadovaného počtu pracovníků v přímé péči.

V tabulce je uvedeno doporučené personální zajištění služby s ohledem na posouzení dostatečného personálního zajištění u vybraných pobytových služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) při žádosti o registraci.

Toto doporučení vychází z výše zmíněných sociálních služeb, již registrovaných Krajským úřadem Středočeského kraje.

Pro účely registrace je nutné, aby žadatel  doložil  nezbytné personální zajištění v hodnotách uvedených v tabulce.

V případě nižších hodnot než je uvedeno v tabulce musí být personální zajištění  předem zdůvodněno a  zkonzultováno  s vedoucím oddělení sociální práce a registrace sociálních služeb.