Sociální služby poskytují pomoc a podporu lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, sociálně znevýhodňujícího prostředí, ve kterém žijí, způsobu života, jaký vedou, ohrožení trestnou činností jiné osoby apod. Jejich poskytování upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče (např. osobní asistence, pečovatelská služba, denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory atd.) a služby sociální prevence (např. raná péče, azylové domy, nízkoprahová zařízení, terénní programy apod.).

Služby jsou poskytovány jako pobytové (klient bydlí v zařízení), ambulantní (klient dochází do zařízení) nebo terénní (pracovníci služby docházejí za klientem do jeho přirozeného prostředí). Cílem poskytování služeb není jen pomoc a podpora při naplňování potřeb klientů, ale také jejich začleňování do společnosti a jejich ochrana před sociálním vyloučením. Samotné poskytnutí sociální služby je založeno na smluvním principu – smlouva je uzavírána mezi poskytovatelem služby a klientem.

Sociální služby poskytují poskytovatelé registrovaní dle Zákona o sociálních službách. Povinností poskytovatelů je řídit se Zákonem o sociálních službách a prováděcí vyhláškou a dodržovat tzv. Standardy kvality sociálních služeb, které jsou součástí vyhlášky.

Registr poskytovatelů vede krajský úřad a je k dispozici ZDE. V tomto registru jsou vedeni i poskytovatelé sociálních služeb zřizovaní Středočeským krajem včetně služeb, které poskytují a jejich kapacity. Středočeský kraj zřizuje celkem 59 příspěvkových organizací poskytujících sociální služby (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, denní a týdenní stacionáře, odborné sociální poradenství atd.). Středočeský kraj u těchto zařízení zajišťuje metodickou podporu a konzultace ohledně kvality služeb, které jsou v nich poskytovány. Bližší informace o sociálních službách zřizovaných Středočeským krajem naleznete ZDE http://stredoceskykraj.cz/web/socialni-oblast/prispevkove-organizace.

Na kvalitu sociálních služeb dohlíží Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Inspekce poskytování sociálních služeb (více informací naleznete ZDE https://www.stredoceskykraj.cz/web/socialni-oblast/inspekce-kvality-poskytovani-socialnich-sluzeb)

Krajský úřad dohlíží, zda poskytovatelé plní zákonné podmínky v souladu s registrací (více informací naleznete ZDE https://www.stredoceskykraj.cz/web/socialni-oblast/registrace-socialnich-sluzeb