Výkon veřejného opatrovnictví

VÝKON VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ

Opatrovnictví je upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to na dvou místech Obecné části, v Hlavě II: Osoby (§ 61-65) a v Hlavě III: Zastoupení (§ 436-440 a § 457–485). Jeho smyslem je ochrana zájmů a naplňování práv opatrovance. Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil. K omezení svéprávnosti lze přistoupit pouze v případě, kdy člověku hrozí závažná újma a nelze využít mírnějších a méně omezujících opatření. Mezi méně omezující opatření patří dle občanského zákoníku zejména stanovení podpůrce a zastoupení členem domácnosti. Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně jednat v běžných záležitostech každodenního života.

Pokud soud nenalezne žádnou vhodnou osobu, kterou by ustanovil opatrovníkem, jmenuje veřejného opatrovníka. Je-li jmenován opatrovník, může opatrovanec nebo každá osoba opatrovanci blízká žádat o ustanovení opatrovnické rady. Na veřejného opatrovníka opatrovnictví přechází i přímo na základě zákona - v případě smrti dosavadního opatrovníka či jeho odvolání, opatrovnictví nezaniká, ale přechází na veřejného opatrovníka, a to do té doby, než je jmenován nový opatrovník. Opatrovník může být určen jak pro obecné zastupování, tak i pro jedno konkrétní řízení. Výkon funkce veřejného opatrovníka spadá do tzv. přenesené působnosti.

Opatrovník má dbát na to, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním opatrovancovým představám a přáním. K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelný kontakt, projevovat o něj skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy (v souladu s rozsudkem). Pokud opatrovník rozhoduje o záležitostech opatrovance, vysvětlí mu srozumitelně povahu a následky rozhodnutí. Po jmenování opatrovníka soud vyžaduje zaslání soupisu jmění a jednou ročně zprávu o průběhu činnosti veřejného opatrovníka.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA VÝKON VEŘEJNÉHO OPATROVNICTVÍ

Finanční příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví je vyplácen Ministerstvem vnitra ČR. Pro rok 2022 je plánováno ze státního rozpočtu vyčlenit finanční prostředky na výkon veřejného opatrovnictví. Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho živého opatrovance podle jejich počtu k rozhodnému dni, kterým byl stanoven 31. březen 2021 (předběžně je uvažován příspěvek ve výši 30 500 Kč/1 opatrovance). Jedná se o úkon jednou ročně, na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel vzhledem k charakteru příspěvku, který je součástí státního rozpočtu. Z tohoto důvodu je zapotřebí ve stanoveném termínu reagovat na výzvu Krajského úřadu Středočeského kraje, který každoročně od obcí Středočeského kraje provádí sběr dat. Výzva bude všem obcím zaslána datovou zprávou do 31. března 2021.  

Další související předpisy a literatura:

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb.m.s., Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Všeobecný komentář č. 1 k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, čl. 12 – Rovnost před zákonem

Komentáře k občanskému zákoníku, například:

Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1-117. Praha: Leges, 2013.  – Zejména ustanovení § 15, 38-64,80,101-117.
Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014.  – Zejména ustanovení § 436-485, 545-599.
Švestka, J.; Dvořák, J.; Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. - Zejména ustanovení § 1400-1447.
Švestka, J.; Dvořák, J; Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. - Zejména ustanovení § 1810-1867.
Šustek, P., Holčapek, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.
Mach, P., Janečková, E., Čiberová, H. Průvodce systémem poskytování sociálních služeb. Praha: Anag, 2016.